HomeDe overeenkomst tusschen den minister van Koloniën en de Nederlandsche Handel-MaatschappijPagina 7

JPEG (Deze pagina), 701.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 9.26 MB

r o
E

E en Speeerijen (Art. 4), die vijf en twintig jaren lang uit-
j sluitend in Nederland en door de Maatschappij zullen
ä moeten worden verkocht (Art. 3); en zulks, niettegen-
j staande eene vervroegde gedeelzfelg/te aflossing, ja zelfs
gedurende de eerstvolgende vijf jaren, onaangezien eene
l vervroegde geáeele afbetaling der Schuld (Art. 5)? -·
Gf de verpligte consignatie , ook aan genoemde Maat-
schappij , en gedurende den geheelen tijd van haar bestaan,
van alle andere, niet speciaal verbondene artikelen, die
het Bestuur in Nederland mogt wensehen te verkoopen
(Art. zoo mede van de hoofdproducten, Koiïij, Sui-
r ker, Indigo en Specerijen, in zoo verre het Gouverne­ A
ment, de tien Millioen afbetaald zijnde, na 1854 nog
met den verkoop dier producten in Nederland mogt wil-
len voortgaan (Art. 5)? - Of hoe zal men anders noe-
men dan bezwarend en miozeas het bepaalde, - als ware de
Handel-Maatschappij nog niet genoegzaam gewaarborgd , ­­-
dat, mogt jaar force majeure het verband vermindercaz I
of vervallen (?), het Departement van Kolonien zich
verbindt door alle maazfregeleaz bimzezz öerei/c die
j vermindering op eene andere wjjze aan te vullen
j (Art. dv)? en dat, indien farce majeure de verzending
l belet, of oorlog de aankomst der producten verhindert, V
i op eene amlere ee de waarde van del ozzeleqeaacl ver-
ealnderl (b. v. de prijzen dalen? de oogsten tegenval-
len P), de Maatschappij dadely/E de volle Tien Millioen zal
i kunnen inhouden van het provenu der reeds verkochte
l of nog onder haar berustende produkten, en inmiddels
l tot geene betaling of uitkeering aan het Ministerie van
‘ lïolonien zal gehouden zijn (Art, - bepalingen ,
A wa=n‘door men zich, juist in geval van den grootsten
nood, 24 la merel van de Maatschappij stelt! -­­ En
l