HomeDe overeenkomst tusschen den minister van Koloniën en de Nederlandsche Handel-MaatschappijPagina 6

JPEG (Deze pagina), 707.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 9.26 MB

r
l
I

_- 5 M A
geslotene Overeenkomst, waarbij zoo vele allerbelangrijk- E
ste vraagstukken, en daaronder die bij eene geregelde
discussie zeer netelige punten aanbieden, voor eene lange
reeks van jaren onherroepelijk worden beslist, en hij j
welker goedkeuring door de `Wetgevende Magt zij ge-
volgelijk een zoo dringend belang hebben!
Het was noodig, ook ter voorkoming van onjuiste ge-
volgtrekkingen, de houding van een deel der Dagblad-
pers , eenigzins uitvoerig te verklaren; de toetsing der
Overeenkomst in kwestie wordt er mede merkelijk door
vereenvoudigd.
En wanneer men nu de voordeelen naauwkeurig schiit, s
voor de Natie eenerzijds en de Nederlandsche Handel-
Maatschappij ter andere, uit de getroffenc bepalingen
voortspruitende, dan vindt men , met uitzondering van
eenige douceurs pour Za bonne boucác in Art. 10 , be-
zwaarlijk eenig voordeel voor den Staat bedongen, dan
het uitstel van vijf en twintig jaar aan denzelven , des
verkiezende, verleend, ter afbetaling zijner Restant-Schuld
van Tien Millioen Gulden (Art. 2); doch die faciliteit ,
op zich zelve reeds van minstens zeer twijfelachtige
gehalte, verliest alle Wlaardc tegenover verschillende , g
evenzeer voor het Moederland bezwarende, als voor de
kolonie zuinezrse bepalingen. Om niet te spreken van I
eene Rente ad vier percent (Art. 6), terwijl de Staat, l
door gedeeltelijke verkoop zijner producten op J ava --
indien men al voor den verkoop van gronden en de i
aanwending van andere hulpmiddelen terugdeinst - zich
geheel van de Handel-Maatschappij onafhankelijk kon i
maken; is niet als bezwarend en ruineus te beschouwen l
de verpanding in aim ruimsöm am en zmuler emág voer- A
i te/Ear/[Z van al de Gouvernenients­Koilij, Suiker , Indigo
l