HomeDe overeenkomst tusschen den minister van Koloniën en de Nederlandsche Handel-MaatschappijPagina 5

JPEG (Deze pagina), 674.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 9.26 MB

(
E
l
1 ­ 5 ~·-
t heid vervallen tenrrevol¤‘e van herhaalde mislukte >roef~
.:> :>
nerningen van eigen Handel, - eene onderneming op den
duur niet vol te houden tegenover eenen magtigen, naar
Alleenhandel traelitenden en daarbij door allerlei gunsten bo-
ven ieder particulier handelaar , gesteunden Concurrent; ­-
en aan den anderen kant uitgelokt, eerst door premien en
eene r·eeks verzekerde bevraehtingen; vervolgens door de
hooge vraehten waarmede de Hanclel-liiaatsehappij namens
het Gouvernement, steeds voortgaat de Seheeps­Reederi_jen
te begunstigen, zoowel als door de voordeelen voor
de Aetionnairen der Maatseha ii` uit hare verhoudin tot
.l
het Gouvereement voortspruitende; (T) geen wonder dat i
het meerendeel onzer Oost­Indisehe kooplieden van liever«
lede hunne o eratien be naald hebben tot de ge rivile­
l eu
geerde Beurt­Vaart op J ava en het innen der jaarlijksehe
Dividenden­l·landel­Maatsehappij; geen wonder, dat Dag·»
bladen, wier patronen bij het bestaande, zonder risico,
genoegzame winsten behalen, om den voortduur daarvan
voor hen allezins ivenseholijk te doen zijn, liever het
stilzwijgen bewaren omtrent de tusschen den Minister
van Kolonien en de Nederlandsche llandelli[aatsehappij
F (*) In 1839, betaalde de Maatselnippij j 160,- voor Suiker en .
f' 150,- voor Koflij, met 15",#° Avarij;
l In 184:1, f 155,- en {145,-, met 15”,_:;
t Van 1844 tot 1843 / ·l50,­- en f 140, niet 15"W;
l ’l`egenwoordig / 146,- met 15"[G,
1 terwijl bij ehartermg der noodige seheepnuiinte tegen de laagste
è vraehtaanhiedingen , dezelfde schepen voorzeker voor f 100,- niet
E 15°/6, zoo al niet voor / 100,- zonder meer, zouden te bevruch-
, ten zijn. Men spreekt van bezuiniging; hoeveel zou wel op de vrach-
‘ ten van de gouvernexnents­produeten, die Negen Ei. Tien Miilioen
i Gulden ’s jaars beloopen, te bezuinigen zijn? Hoeveel tenuen gouda _
i al verder op de Assurantie?
i (-1-) De Heer Joan Muller berekent de winsten der Maatschappij
op de Gouvernementsmonsigna:ies van 1832 tot 1847, op ruim ‘
Zeven en Vijftig Millioen Gulden; zie de Brochure: ,,1Je Necl4z;··­
Zmzdsc/ze [Ia1:deZ­.Uaatsclzupp{;`getoetst aan het belrmy dar fVut1`c,"‘
1 uirgegeven bij J, F, Schleijcr te Ainsterilaiu, 19%,
A
i
l