HomeDe overeenkomst tusschen den minister van Koloniën en de Nederlandsche Handel-MaatschappijPagina 4

JPEG (Deze pagina), 703.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 9.26 MB

l
l
l
i
l
l
-- {lei ·­- j
E
voor de Indische markten geschikte Goederen, schier uit«­ I
sluitend door de Handel­Maatschappij worden uitgezon­ j
den. Evenmin bestaat er eene, in verhouding der belang-
rijke productie op J ava en van het débouehé van Neder-
land, noemenswaardige , eigentlijk gezegde particuliere
Invoer­Handel , wanneer men daaronder niet rekent de
Ladingen, meestal Rijst of andere min kostbare Pro-
ducten, die vaak bij gebrek van voldoende vracht voor
Avontuunsehepen , noodgedwongen, voor Reederij-Reke-
ning worden aangebragt.
De oorzaken zijn niet verre te zoeken, en nog in den
jongsten tijd door eerlijke, en in Koloniale- en Handels-
aangelegenheden doorkundige mannen aangewezen: het
stelsel van bestuur door het Gouvernement in Indië ge-
volgd, dat naar veler overtuiging, indien niet spoedig
daarin, en in de uitsluitende wijze van Verkoop der
Producten in Nederland, de dringend vereisehte wi_jzi~
gingen worden gebragt, op uitmergeling der Kolonie zal
uitloopen; het gebrekkige Indische rnuntstelsel, waarvan
de noodlottige gevolgen slechts door eene reeks van aller-
kostbaarste kunstmiddelen tot hiertoe zijn voorkomen; en j
in verband met een en ander, het Monopolie en de Be-
gunstiging aan de Handel­lIaatschappij toegekend, waar-
door dit ligchaam van het doel zijner oprigting te eene-
male is vervreemd, zoodanig dat zijne werking op den E
Handel en de Nijverheid zich in den lateren tijd meestal
bepaald heeft tot het uitdeelen van Gouvernements­1nild·
dadigheden aan een paar begunstigde klassen, en sáerla,
door zgrze y2¢·ávéZègc’s, tot het ócsïfryrlerz van elk partiou- l
lier handelaar, die het eeniger mate in den weg rnogt l
treden.
Geen wonder dan ook dat , cenerzijds tot moedeloos- j
L,
I
l