HomeDe overeenkomst tusschen den minister van Koloniën en de Nederlandsche Handel-MaatschappijPagina 3

JPEG (Deze pagina), 476.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 9.26 MB

. l
Q.
x
e
l
e
e>i·2·e4·g.;·#·=-·«·«
Opmerkelijk is het stilzwijgen der dagbladpers, vooral
van die bladen die meer bijzonderlijk als organen van
den Ihmded worden beschouwd , in eene aangelegenheid
als de onderhavige, waarbij niet slechts de algemeene H
belangen, zoo van de Oost­Indische Kolonie als van het {
Moederland, ten allernaauwste betrokken zijn, maar van
welker beslissing bovendien, voor velerlei en gewig­
tige Handels­ en Nijverheids­()nderneiningen zoo veel
veel afhangt!
Opmerkelijk is dit stilzwijgen , bevreemdend echter in '
geenen deelel
Het mogen misschien voor menigeen ongewoon klin-
, ken, maar niettemin is het volkomen waar, dat met uit- .
` zondering van Provisien , Dranken en eenige andere, z
l meer ondergeschikte artikelen, waarin de Nederlandsche
j Handel­D/Iaatscliappij , behalve ter dienste van het Indisch
ll Bestuur, geene uitzendingen doet, nagenoeg geen par- j
ticuliere Uitvoer·Handel van Holland naar Java bestaat;
dat namelijk .l`5@•?Z20/ZZZCY4, verreweg de belangrijkste der

il . l
j l
I
V