HomeDe overeenkomst tusschen den minister van Koloniën en de Nederlandsche Handel-MaatschappijPagina 14

JPEG (Deze pagina), 681.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 9.26 MB

J
j'
._ [4. _
bedriegt zich echter indien men meent dat de inlandsche
Katoen-Nijverheid de steun , die de Maatschappij voor-
geeft haar te bieden, niet volkomen zou kunnen ontberen.
Het fabrikaat wordt op Java toenemend gezocht ; het be-
schermend Regt , zoogenaamd van 12% pCt. boven soort-
gelijke buitenlandsche Lijnwaden , (wat echter door de
hoogere Taxatie der Ambtenaren op J a.va , tot ongeveer
20 pCt. van de waarde in Europa klimt,) is meer dan
voldoende om de concurrentie van het Buitenland te
weren; er bestaat dus geen grond tot vrees dat de par-
ticuliere handel, met of zonder de Maatschappij, den
uitvoer niet op gelijke schaal zou voortzetten , indien
genoemd ligchaam geene bijzondere begunstigingen verder
mogt erlangen. Het tegenstrijdig bewijs, dat men uit
E de aanzienlijke aanvoeren op Java van Manufacturen van
uit buitenlandsehe Europesche havens zou willen afleiden,
is in geenen deele te admitteren, daar nagenoeg alle
goederen die van Engeland , of over de Duitsche havens ,
van uit Zwitserland , Saksen , en de Rijnlandcn, naar
Java worden verzonden, binnenslands volstrekt niet
worden gefabriceerd , als daar zijn: Twist , Shirting ,
Cambric, Muslin , Jaceonett, de meeste gedrukte en ge-
verfde katoenen, diverse katoenen- en wollen Weefgoede-
ren , enz.
Het is in het belang van de Natie in het algemeen, en
ter opwekking van eenen heilzamen ondernemings-geest bij
zoo velen, die bij het genot van zekere en gemakkelijke
voordeelen zijn ingesluimerd, hoogst wenschelijk , dat de
Wetgeving van Nederland, tevens met het aanhangige
`Wets­ontwerp, ook de geheime overeenkomsten tusschen
het lïoloniaal Bestuur en de Nederlandsche Handel­Maat-
sehappij , tot een punt van crnetige overweging make ,
T