HomeDe overeenkomst tusschen den minister van Koloniën en de Nederlandsche Handel-MaatschappijPagina 13

JPEG (Deze pagina), 649.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 9.26 MB

... jg W
Maatschappij op Java, zal liet in twijfel trekken? al
scheld ook een gewezen Minister, vol vertrouwen op
zijn stelsel van geheimhouding, een en ander boutweg _
voor leugen!
Men behoeft wel is waar , ook bij het erkennen der
begunstigingen van Remises (eigentlijk stortingen) àpawl
en à camfemá , en van Restitutie van Ingaande Regten j
niet verlegen te wezen om préáeavles ter vergoelijking.
Men is immers gewoon de belangen onzer Twentsche
Katoendndustrie en de belangrijke aankoopen die de Han-
del-Maatschappij bij haar doet, hoog te doen klinken!
Men zal als altijd uit het bestaan van den Exportdiandel in
Manufacturen van uit Engeland , Hamburg en Bremen
naar Java, het bewijs trachten te putten van de nood-
zakelijkheid van een privilegie voor de Handcl­Maat­ X
schappij , ter bescherming onzer inlandsche Nijverheid-
een privilegie dat de bestaande Tractaten met Engeland
niet veroorloven ook aan particuliere handelaars te doen
genieten , -­- zou men kunnen zeggen, als men het durfde
avoueren!
Intusschen is geen dezer redeneringen iets meer dan
een pïéáerzfc.
Welk belang de Handel­Maatschappij heeft zich , zoo
mogelijk , van den geheelen Uitvoer­l1andel in Lijnwaden
meester te maken , vooral in een jaar als het tegenwoor-
dige, dat zij, ten gevolge der Balinesche Expeditie, be-
halve voor andere doeleinden , belangrijke sommen in de
Indische kas zal hebben te storten , moge verder blijken
‘ uit den aandrang, waarmede de Maatschappij op nieuw in
hare circulaire aan de inlandsche fabrickanten dd. 16 Mei i
jl. op het bekomen in Consignatic aandringt van alle
Callieots , ook van die zij niet zelve wil koopen. Men