HomeDe overeenkomst tusschen den minister van Koloniën en de Nederlandsche Handel-MaatschappijPagina 12

JPEG (Deze pagina), 733.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 9.26 MB

`
J .
i
___ jg ...
dat genoemd ligeliaani door het Gouvernement mede
wordt begunstigd met geheele en gedeeltelijke Restitutie
van Ingaande Regten op zijne op Java. ingevoerde Ma-
nufacturen; hetzij dan dat zulks geschiede in Indie uit
het bruto­provenu van gezegd middel, of uit de Indische
kas hier te lande. Dat, én de aard van Verkoopen der
Handel­Maatsehappij op J ava, waaruit voortdurend hare
zucht tot Monopolie en onderdrukking van den particu-
lieren Handel, niet minder dan hare verstandhouding
( met het Gouvernement blijkt; én het overbrengen op
1 Julij jl. bij het Ministerie van Koloniën , van de
werkzaamheden betrekkelijk de Certiücaten van Neder-
landsehen oorsprong, in verband vooral met de latere
Voorschriften ten aanzien dier Certificaten en de
daarbi vastgestelde Classificatie voor katoenen­Manufac-
ze
turen ; dat eindeliik het onttrekken aan de kennis-
2 J 7
neming der YVetgeving, van alles wat op den Ui‘tvoer­~
handel van Liinwaden betrekkin¤‘ heeft, rrrooteliiks de
:> ¤ J
bestaande overtui<>·in¤‘ versterken; 'a, dat de Classificatie
e b
van het Departement van Kolonien, in het vervolg, de
Maatstaf zal leveren voor het cijfer der Restitntie; wie,
die met het fabriekwezen hier te lande bekend, en tevens
bevoegd is te oordeelen over de Verkoopen der IIanclel«
(*) ,,Door de inzenders der Certificaten wegens katoenen Lijnwa­
den zal altijd moeten worden opgegeven of ze worden afgeleverd
aan de Aiederlmizrlsche 1'[czmZel­.i!r2aZschappg) dan wel aan bijècmlere
personen; bij afievering aan de laatsten mag in geen geval ontbreken
de mededeeling, of die Lijnwaden worden geleverd aan ïtandelrears,
dan wel aan drukkers of verzcers "
(1-) ,,Op de Certificaten wegens Ctzlicots moet steeds uitdrukkelijk
worden vermeld of het zijn ruwe dan wel geblee/cze. ·
Van alle Katoenen-Lijnwaden moet immer en pnreizthèse worden
gesteld, of ze behooren tot de lV2't£e Katoenezz, Gedrukte Katoen ,
Geverfde Katoerzen, VVee/goederen, dan wel Aclrz2:rmpeZ­Raode Ka-
Z0enen." ­- A propos, wat belet mij, om b. v. Elfen Adrimzopel
onder Geuer/cZe Kazoenerz, of Gebleemd Adrzkmopel onder Gedrukte
Kutoenerz te rangschikken, wanneer mij zulks voordeeliger uitkomt?