HomeDe overeenkomst tusschen den minister van Koloniën en de Nederlandsche Handel-MaatschappijPagina 11

JPEG (Deze pagina), 613.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 9.26 MB

v
_. H _
naar Java gezondene Goederen, behoeft niet door hare
Factory naar Nederland te worden geremitteerd, waardoor,
even als elk particulier, de Maatschappij aan verschil
van VVissel~cours of aan de kans van verlies op de Re- V
touren zou bloot staan; maar ten gevolge der aan het
Indisch Bestuur te verstrekken gelden en der belang-
rijke uitschotten op J ava voor aankoop, transport en
inscheping der Gouvernements­produeten, die de Maat- ‘
schappij zich in Europa honderd ten honderd , iïaarschijn-
lijk met ingang van rente van af den dag der betaling,
· uit het provenu dier producten renibourseert, hebben dit
ligchaarn, en bij gelegenheid, dee; lwtzelve op verzoek
des Ministers, enkele partikulieren , aedert jaren het
voordeel van Remises à pari en à can/mit kunnen ge-
nieten, zelfs in tijden dat de cours van Wissel op Hol- i
land, eerst zes maanden na zigt betaalbaaiy (voor de
invoering der Overlandanail ongeva er met tien niaïnnlen
na dato gelijkstaande) tot l;ened<=n iziehtig pa-reent ge-
vallen was. Men bedenke dat die lieginatiging geloopen
heelt over Millioenen ’sjaars.
Indien het den Minister van Koleniiüi kon behagen, I
ter goeder trouw en op zijne ambtelijke veraiitiï‘oordelijk­
heid, niededeeling te doen van alle thans bestaande, of
voor de toekomst beraamde, geheime ()'(‘ï.'(L(‘lili()1l1Sl'(3]l niet i
de Handel­Maatschappij , zou blijken wat er zij van zekere
handelingen , waardoor, naar het beweren op goede
gronden van vele regtschapene en zaakkundige mannen
zoo in Nederland als in Indie, sints jaren en in het
vervolg , de N atie ten zeerste wordt benadeeld , ter gunste
der Handel-?.Iaetseh:ippij, of althans ran weinige door
deze begunstigde individuen. Zoo , b. v. , beslaat op Java .
bij ambtenaren en kooplieden, algemeen de overtuiging.