HomeDe overeenkomst tusschen den minister van Koloniën en de Nederlandsche Handel-MaatschappijPagina 10

JPEG (Deze pagina), 693.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 9.26 MB

_.. LQ ...
verhouding tot het Gouvernement voortspruitende, meer
indirecte voordeelen , waarvan tot hiertoe in Nederland
nog naauwelijks leet bestaan vermoed is, dank zij het
systeem van geheimhouding , ten aanzien der koloniale
aangelegenheden met zoo veel strengheid gehandhaafd!
` Vooraf echter dient opgemerkt dat de overeenkomst,
wier goedkeuring aan de wetgeving gevraagd wordt,
klaarblijkelijk slechts eenige , geenszins alle punten tus-
schen de Regering en de Handel­Maatschappij regelt. Al
kwamen daarin ook schikkingen voor ten aanzien der
Zee­assurantie naar en van Java, het transport van het
personeel enz.; al waren er zelfs de bepalingen in opge-
nomen ten opzigte der inlandsehe katoen-fabrieken en der
suikencontraeten op Java, dan nog zou van het terug-
houden van andere, geheime overeenkomsten blijken, én
uit het volstrekt ontbreken van een Tarief ter berekening
der provisien van de Factorij te Batavia, waarvoor Art.
ll slechts een vzmréz/zzmz van f lá8,000 , en misschien
na 185/L, eene vermindering van f 8000 vast stelt,
zonder dat van de Agenten dier Factorij in de andere
indische havens in het minst gewag wordt gemaakt; én
uit de onvolledige en vlugtige wijze, waarop in Art. 7
der Overeenkomst over stortingen in de Indische kas wordt
gesproken , zonder eenige vermelding van het al of niet
vcrpligte , van het doel , en het cijfer derzelven, zoo
min als van de cours- en rente­berekening en de manier
van rembours dier voorschotten. Het volgende moge in-
tusschen tot proef verstrekken van de voordeelen uit een
en ander , ten koste der Natie , voor de Maatschappij
voortspruitende.
Het provcnu der door de Handel-Maatsehappij, hetzij
voor hare eigene rekening of in eonsignatie van anderen,