HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 860.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

ark Urw*v_v 4w”`_­`w:;w_ 7ü.;Y·_w”__"**“vr Y YMM_W__w_7__r;7_;__F,____",:,=:__,,,..,,. `,.,,-.­­ . ..­. ,,.·r­­;­ä;,;=«-M -.=·­¤="<-’>­’# =~’·ï¥¤Y~`ï"ï-`­“’”;Yï?-v·""7.I` 'ï_;·,`
r il
ri
i Ji
t
rnoemssxëu. 3
‘ ergernis en beleediging zijn. En zelfs onlangs gaf de Tijd
het wachtwoord om met de aanstaande feestviering van de Unie F,
j van Utrecht niet meê te doen. Is ’t wonder, dat het protestant-
sche gedeelte der bevolking zich niet aangetrokken gevoelt tot
hare roomsch katholieke landgenooten? ‘l1
Ook uit een ander standpunt is eene processie niet zoo" ·l
onschuldig, als men zich die voorstelt. Het is bekend dat de
Roomsch Katholieke Kerk, zoo hier als elders, er naar streeft
E om zich meester te maken van het gezag in den Staat, en de I
belangen van deze aan hare eigene belangen dienstbaar te ma-
( ken. Nog is volgens de leer van het Vatikaan het wereldlük
"i zwaard ondergeschikt aan het kerkelijk zwaard 1). Overal ont-
waart men de worsteling tusschen het moderne staatsbegrip en ’ '
, het kerkgezag. De moderne Staat kan en mag niet dulden, dat
i de kerk zich op zijn gebied bewege. BQ eene processie stelt
de geestelükheid er grooten prijs op, dat mannen van aanzien-
lijke maatschappelijke positie zich bij haar aansluiten, ten
einde haar zoo plechtstatig mogelijk te maken. Doch juist daar- .
`T door winnen ook het aanzien· en de invloed der geestelüken,
die zich ten langen leste ook kunnen doen gelden in de be-
langen van provincie en gemeente, ja zelfs van het rijk. Op l
die wijze kunnen dus die belangen overheerscht worden door
die van kerkelrjken aard. En ’tis op dien grond, dat de re-
geering van een land, waar verschillende kerkgenootschappen I
dezelfde vrijheid genieten, waar het beginsel van den modernen
" ‘ I Staat overheerscht, zorg moet dragen, dat de Kerk blijve bin-
. nen de grenzen van haar gebied, en op geenerlei wijze haren
invloed op staatsbelangen kan doen gelden. Daarom moeten j
ook al die openbare godsdienstoefeningen, welke buiten het
kerkgebouw en besloten plaatsen plaats hebben, beperkt blijven ä
binnen de palen van het gebruik, binnen de grenzen van
de wet.
Het zij verre van ons de Roomsch­Katholieke Kerk in hare l
l
F
‘) ,,Gladius materialis constitutus est in subsidium gladii spiritualis" Const. j
Frid. II, anni 1220. c. 7. ç
lj
Y
.
l
l .
Al · . ... {/4....,;. ., .-- . . .4 · W I `/J