HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 87

JPEG (Deze pagina), 944.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

.%1.1,,_,,?T
Buvoneruc. Tor HET ARTIKEL ovm. nn raocnssrën. 81 °“
niet in gebruik was, -·- in al die gevallen, waarin voor twüfel geen D
grond hoegenaamd is, en dus de onwettigheid wel moet worden aange- i
nomen, worde eveneens proces-verbaal opgemaakt, en de kennisneming i
des bevoegden rechters vervolgens ingeroepen. Maar hiertoe kan men j ·
zich dan niet uitsluitend bepalen. De politie mag niet gedoogen, dat A
deze met de wet bepaald strijdige handelingen plaats vinden. Komt . A _
het voornemen tot het houden van dergelijke godsdienstoefeningen ter
harer kennis, dan brenge zij ernstige waarschuwingen tegen de uitvoe-
ring van dat voornemen in, en trachte zij de hoofden, voorgangers of
leiders door goede redenen te overtuigen van het ongeoorloofde en hen V
te doen besluiten, om van het plan af te zien. s .
op- ,,Wordt hieraan geen gevolg gegeven, of wel komt het plan der te · /
houden godsdienstoefening niet vóóraf tijding ter kennis van het open- ,«'
baar gezag, dan behooren zij, die daaraan deelnemen, door de politie
te worden gewaarschuwd, om het houden der ongeoorloofde godsdienst-
oefening onmiddelijk te staken. Helpen de middelen van waarschuwing
en overreding niet, dan blijft er niet anders over dan een feitelijk te _ ga
keer gaan en verhinderen wat in strijd is met de wet. Daarbij echter E
moet, zooveel mogelijk met zachtheid, zonder van wapenen gebruik '
te maken en zonder de verzamelden met geweld uiteen te drijven, en #
i ­ alzoo meer lijdelijk en belettend, dan wel actief optredend, worden i
gehandeld, opdat er geene verbittcring kunne ontstaan ten gevolge j
van de wijze, waarop de politie te werk gaat. Dit neemt evenwel niet I
· weg dat, onverminderd de grootste kalmte in de houding, daarmede ‘
toch gepaard ga die beslistheid, welke onmogelijk twijfel overlaat aan- Q
gaande de bedoeling en den uitslag. _
`.T,_,, ,,De mogelijkheid blijft natuurlijk over, dat er een verzet plaats heeft,
è zoodat maatregelen van geweld niet kunnen uitblijven. In dat uiterste _
‘ geval dient er gezorgd te worden dat die maatregelen nimmer verder
g gaan dan tot bereiking van het doel, tot zelfverdediging der politie, t
tot handhaving van de wet en het openbaar gezag, blijkt noodig te zijn.
,,Wat het opmaken van processen-verbaal betreft, verdient het in
hooge mate aanbeveling, dat daarbij met groote nauwkeurigheid worde
i te werk gegaan, zoodat al·le bijzonderheden worden omschreven. Ze be-
hooren te bevatten de namen, beroepen of betrekkingen en woonplaatsen
der voorgangers en leiders, doch niet alléén van deze. Ook van hen,
l die aan de godsdienstoefening deelnemen (allen te vermelden is dikwerf i
ondoenlijk en ook onno0dïg)» dienen steeds een tiental, die aan de po-
litie meest bekend zijn te worden vermeld, en tegen allen, die in het j
‘ proces­verbaal voorkomen, moet dan vervolging worden ingesteld, met
E
E
· ;§§"'i/
v ) . l .
“"“*‘­ lt ., .r..,. ~ ‘