HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 85

JPEG (Deze pagina), 792.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

` , ek Y -
ä 1
lt
2 5 wi
l F ‘ ’
‘ g

3 OO O O l|•
f Bl_]VOBglIlg bOl, ll€l· Hrblkfll OVBF de PTOCBSSIGH. /
QQWA Nadat het artikel over de Processiën was afgedrukt, is de aansehrijving van ?
den tegenwoordigen Minister van Justitie over dat onderwerp openbaar gemaakt.
Vollediglieidshalve wordt zü hier afgedrukt. Zij is gericht aan den Procureur- _
Generaal bij het Gerechtshof te ’s Hertogenbosch, en gedagteekend den 28
Maart j.l. ' ££*‘£
j Zij luidt als volgt: i W
l ,,Volgens art. 167 der Grondwet blüft, behoudens de noodige maat-
· regelen ter verzekering der openbare orde en rust, ,,de openbare gods- ­
dienstoefening buiten de gebouwen en besloten p1aatsen" geoorloofd, A A
waar zij thans ,,naar de wetten en reglementen" is toegelaten. .
Op welke wijze tot handhaving van dit grondwettig voorschrift in i
verband met de bepalingen der wet van 10 September 1853 (Staatsblad · L
No. 102), van wege het openbaar gezag moet worden gehandeld,
daaromtrent zijn tot nu toe onderseheidene voorschriften gegeven, die ` V
_ _ evenwel niet altijd duidelijk zijn, en onderling zelfs niet altijd met g
` elkander schijnen te strooken. Hierdoor is eene onzekerheid onstaan,
waaraan zooveel mogelijk een einde dient te komen. Zoowel uit dien
hoofde, als ook omdat sommige der uitgegane aanschrijvingen mij
minder juist voorkomen, heb ik gemeend de zienswijze der Regeering
omtrent deze aangelegenheid U WelEd. Gestr. te moeten mededeelen
,,Als algemeen beginsel wordt vóórop gesteld, dat in dezen behooren
geëerbiedigd en gevolgd te worden de uitspraken van de rechterlijke i‘à{ï,5;;;:à
macht. Hiervan uitgaande, dient men ten aanzien van den zin van
het 2de lid van art. 167 der Grondwet aan te nemen wat de Hooge
‘ _ Raad bij herhaling heeft beslist, laatstelijk bij arrest van 29 October
1875 (Weekblad van het Regi No. 3910) in deze woorden: ,,,,dat een ‘
,,buiten de gebouwen en besloten plaatsen gehouden openbare godsdienst- ,
,,0efening alléén dan in de termen der uitzondering kan vallen, wanneer
. A
l
l
l
. lt
r t
‘ la
l ‘*/
r. .0 ,__,,_ we ,.,. _ - ----