HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 84

JPEG (Deze pagina), 734.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

te 2

li 78 ouzm clrsrvnmrmo.
lf; mogen we vertrouwen dat zij zal blijken bereid te zün tot het
‘. nemen van maatregelen, opdat rijke bezittenden, die deelen_
in al de rechten van de ingezetenen, naar hun vermogen ;
jj büdragen aan de opbrengst der belastingen. Vast durven we
g cr op rekenen, dat een gestreng en nauwlettend toezicht op J
E het streven en handelen der uitgewekenen zal worden gehou­
lj! ` den, ter voorkoming dat zij onzen vrede en onze vriendschap
nl A met den machtigen naburigen Staat in gevaar zouden brengen,
Q; en ons het slachtoffer doen worden eener te groote en licht-
.,> vaardige gastvrijheid. i‘
Het Ministerie waarin Kappeüne de hoofdzetel bekleedt en
lf Tak eene plaats inneemt zal niet nalaten te toonen dat het ·_;"“à
- E wil handhaven het beginsel aangenomen in 1816, neergelegd
ij . in de ywct tegen beleediging van vreemde mogendheden ," en k
;_ j uitgedrukt in deze woorden: »»Het volk te bewaren bij züne J
/,"r rechten en vrüheden, behoort zonder twijfel onder de voor- j
Qi naamste plichten, die den Koning en den Staten­Generaalzijn j
l · opgelegd; maar niet minder gebiedend zijn wij geroepen, om
` 3 ä te waken voor de onderscheiding zijner vriendschappelijke be- A "
r 1.' trekking met andere natiën, en van de aankweeking der wel-
V1 willendhcid van derzelver Gouvernen1enten."
Arnhem.
l
lt
l
‘ jr -
l

‘le E 1
l
: i .
. E
lïï l
I