HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 83

JPEG (Deze pagina), 920.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

A _ , .,,,7 , __i,_,

E » ·«­<·
l
. onze GASTVRIJHEID. ,, 77 · V _ <
l ’ landsche Ultramontanen hun contingent leverden aan het Paus- _
. _ selijk leger, en de weinige nationale gezindheid door hen be- ` ‘?
toond, bü gelegenheid der Aprilfeesten, geen stof geven om de ; p
vaderlandsliefde der eleriealen luide te verheffen. Toch denkt
9 niemand er aan, die geestelijkheid en haren aanhang, de on- X ‘
patriottische vaderlanders, in eenig opzicht kwalijk te bejegeneu. · ,
i Maar moet daarom dezelfde gedragslijn worden gevolgd je- E
gens vreemdelingen, jegens de volgelingen van Loijola die hier
een schuilplaats komen zoeken, om wellicht daaruit veilig een _
nabuur te kunnen bestoken? .. . Behooren we, ter wille van ­ g
onze gastvrijheid, de voorschriften van voorzichtigheid, en Z Ti
«,' goed Staatsbeleid te verzaken, en ons Vaderland bloot te stellen E A
E aan een conflict met Duitschland? . .. Eischen dan onze vrijge-
‘ vigheid en onze vrijzinnigheid, dat wij zullen insluimeren Op
het kussen der zorgeloosheid? . ." . . ·
Meer dan tijd is het, dat deze gewichtige aangelegenheid g
Weder in de Kamers worde ter sprake gebracht; maar niet, °
om zich daar te verdiepen in kwestiën omtrent de rechtsver- ~ "
‘ houding der kloosters tot den Staat, niet om te twisten over .
het kanoniek­recht§, of de Napoleontische decreten; niet om te ._ i
oreren over het jus ccnstitulumg ook niet om de zaak alleen van .
de eoonomiesche zijde te beschouwen, alsof dit hier de hoofd­ r
vraag wezen mocht. Wel kan de belangrijkheid van het onder-
werp, van dat standpunt beschouwd, niet licht overschat · ··
jj Worden. Ook de schatkist mag hare eischen doen gelden, en g
` dringend behoort er gewezen te worden op het nadeel door
‘ ’t steeds toenemend bezit der goederen in de doode hand toe-
gebracht. Maar in dat nadeel ligt toch niet het zwaartepunt p
onzer ernstige bedenkingen tegen de vestiging hier te lande H
' van een zoo groot aantal verjaagde kloosterlingen, doch in ’t
politiek gevaar waaraan die overstrooming ons bloot stelt; een «
_ gevaar, waarvan wü hebben getracht al den ernst en den
omvang aan te toonen. ‘ l
. `i
Het is niet van den fiscus alleen dat wij in dezen heil V,
verwachten, maar meer nog van den Minister van Justitie, of j
liever van het gansche Kabinet. Vooral van deze Regeering i
41
l l
· r