HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 82

JPEG (Deze pagina), 922.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

76 0Nzn ensrvnrmnxn. V
r .
l
j j, over de grenzen gezet ‘?" .... Dat laatste »»misschieo" klinkt E `
lf? vrü zonderling; en kwam het ook niet in de voorgaande vraag · ·
voor, waaruit blijkt dat dit woordje zich mag verheugen in
«,,. 'jl de bijzondere sympathie van den steller, het zou schijnen dat j
l` twijfel of de bedoelde Priesters wel bidden, of dat zij wellicht ?
. iets anders doen dan bidden, bij ‘den vrager zelf niet geheel ,
was buitengesloten. ·
Men behoeft nog niet te behooren tot hen die geneigd zijn
op de door het blad gestelde vragen terstond een toestemmend
m , antwoord te geven; als men op het gevaar af, van een Jozia-
tcnfresser, of een Bz`smm·/ciamz, gescholden te worden, op de
3 feiten wijst, die zich voordoen, de oogen tracht wijd open te j`
3, houden voor de gevaren, .dio zü kunnen doen ontstaan, of *
2 i maatregelen wenscht om de onzaligc gevolgen te voorkomen. `
, _ Dr. Numans zeide ergens: »«Wil men onder de Ultramon-
tanen een zeker soort van menschen verstaan, die haast staats-
A gevaarlij/c zün, die men niet kan vertrouwen, die onze staats-
jy instellingen willen omver werpen, die onbckwame lieden in
` ‘ ambten en betrekkingen willen geplaatst zien, enkel omdat `
I: z zg Katholiek zijn; die de dynastie zoeken in minachting te
H brengen; die het volk onwetend willen houden en onder
priesterdwang brengen, wil men de Ultramontanen onder zulk
V soort van lieden verstaan, dan protesteer ik daartegen naar
_ de maat mijner vermogens.
`xï Ik ontken dat de Ultramontanen van Nederland, lieden zijn l,
zooals zij hen voorstellen, welke dc kerkelijke hartstochten
ij tot een hefboom maken, om hunne politieke resultaten te ver- `
° krijgen/’
~ 4 Dat alle Ultramontanen in Nederland hunne beginselen tot _
‘ die uiterste consequentie doorvoeren en in toepassing brengen,
Dr. N. had wellicht gelijk, met dit te ontkennen; maar dat de
eg, overgroote meerderheid, als staatsburgers zijn, zooals hü hen ­
teekende, hü hebbe slechts op te merken de woorden en
gi daden van velen, waaronder Coryphcën dier partij, om zich
van de juistheid zgner beschrijving verzekerd te kunnen
, houden.
, ‘ '“ Zeker is het, dat de offervaardigheid waarmede de Neder-
E
, F '