HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 81

JPEG (Deze pagina), 912.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

i*
.
0Nz: GASTVRIJHEID. 75 «, ,
` alsdan een toestand zou kunnen geboren worden, waarin
Pmisenvrces niet als een ziekteversehijnsel, maar als een bewüs , ·
van volmaakte gezondheid zou zijn aan te merken? . . . _
Het was in 1866- 67 tijdens de Luxemburgsche kwestie, T
dat onze toenmalige Minister van Buitenlandsche Zaken, Q
Mr. J. P. A. Graaf van Zmjlcn van Nzjervelt, het overwegend [
belang van strikte onzijdigheid uit het oog verliezende, zich »
liet leiden door wantrouwen jegens Pruisen; dat hij de t0ena­ ‘
dering tot Frankrük krachtig bevorderde, den voorgenomen a,
heimelijken afstand van dat Groothertogdom aan laatstgenoemd i
Rijk trachtte te bewerken, en bijna onze politiek dienstbaar iï
l maakte aan die van het Vaticaan. Toen evenwel de onder-
handelingen met Frankrijk ruchtbaar werden, en zoowel het
verzet van Duitsehland, als de luide uitgesproken politieke j
opinie hier te lande, den Minister drongen, tot den Saud­pé­ Li
rilleux, hem noopte, het plan der cessie op te geven, en der _ i`i`°`°
` Regeering te Berlijn te kennen werd gegeven, dat niets zou
worden gedaan, buiten weten van Pruisen; wat was toen het YL P.
v veelbeteekenend en bekend antwoord van von Bismarck: »/Door t
die politiek redt gij Ew·0pa’s Vrecle". De kanselier niet gewoon > ‘
te veinzen, zal ook wel in dit geval, zijne oprechtheid geen .
geweld hebben aangedaan. j `Q
De nota waarin geschreven stond: ugeen Staat mag gedoe- W
l' gen, dat zijn grondgebied de wapenplaats wordt van aansla­ V
gen tegen de openbare orde in naburige rijken en tegen de A pi
veiligheid hunner onderdanen," was, wij zeiden het reeds, l ·
l" P niet tot ons gericht, en wij willen aannemen dat de Pruisische Z
Regeering, bü de toezending er van zelfs niet zijdelings op
ons het oog heeft gehad; toch kan het ook voor ons zijn nut J i
hebben, van die nota nota te nemen en die woorden in de
herinnering van volk en regeering levendig te houden. Ver-
geten we niet dat eene botsing tot erger gevolgen dan die van
het Belgisch incident zou kunnen leiden. A
Door een onzer clericale bladen werden onlangs deze vragen
gedaan: ««Moeten misschien de Duitsche geestelijken, die naar t ,
ons land zijn geweken, over de grenzen gejaagd worden‘?... {
Moeten de Priestcrs, die niets doen dan misschien bidden A l
‘ F
ii ii •. ..... ____. __ _ , _,,_