HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 935.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

/
gl

.
tel I
~
2 rnocnssiën.
5,3
cessiën te gedoogen, wanneer de ernst der zaak, ter beoor­ l
il deelin van den bisscho daartoe als ’t ware drinvtl .
g > ¤
In zeker opzicht, is uit een politiek oogpunt, eene proces- j
sie eene vrij onschuldige zaak. Doch in een land met eene be-
bevolking, waarvan de meerderheid de protestantsche gods-
dienst belüdt, verliest de processie haar onschuldig karakter,
omdat zij lichtelijk ergernis verwekt bü andersdenkenden,
Q en het de plicht is van den Staat om elke botsing, die daar-
uit zou kunnen ontstaan, te voorkomen. Men kan zeggen, dat i
eene dergelüke ergernis bespottelük is en van groote bekrom-
lfll penheid getuigt; dat de Staat, waar godsdienstvrijheid een (
è"=,· grondwettig beginsel is , zich daaraan niet te storen heeft; dat "*
;«=] tolerantie een plicht is, enz.; dit alles moge waar zijn,doch men
Ei ­ mag daarbij niet uit het oog verliezen, dat bij de groote me- ,
nigte niets meer de kalmte van het gemoed verstoren kan '
dan godsdienstige kwestiën, en dat men rekening moet houden
ll; met de licht ontvlambare godsdienstige hartstochten. Wij mo-
tie. gen niet wenschcn, dat tusschen de Roomsch­Katholieke en
t' ­ • .. I
de Hervormde Kerk eene groote antipathie bestaat; zij wor- ··
telt in de geschiedenis van het verledene. De herinneringen
aan de vervolgingen die de Hervormden in de 166 eeuw van
fi? de Roomsch­Katholieke Kerk hebben ondervonden, leven nog
bg het volk, en dat zal nog lang zoo blüven. De Roomseh­
Katholieke geestclükheid - de goed gestemden onder haar
lul niet te na gesproken - heeft het zichzelve te wijten, dat
te . . · ’··
j; men haar meer als vreemdelingen dan als zonen van hetzelfde
vaderland beschouwt. Aan alle onze nationale feesten onttrekt .
zij zich, en van de daken der huizen en op alle hoeken der
straten wordt openlgk gezegd, dat die feesten der kerk eene
lil 1) Bij gelegenheid van het rechtsgeding tegen den pastoor­deken Rnrrnn
(waarover later meer) haalde de Advokaat~Generaal bij het prov. gerechtshof
van Limburg 0. a. aan de ./Ivm et Sfzefzzfa Synodi diocesrmac Ztumemomïezzsis,
Gill). ClllO(l speetat 3.Ll ]_)l`OC€SSIOll€S Gt j?7'(LES€7'fil7l Gld EMTMHZ 7Hó77l·87`M77Z Gi
rma/zolzizrx, s«»m·e/ur covzszmfzulo probafa. En verder de Asia ef decrem ófyvzoziä
1’roi·i¢zci«Z£s UZ/rzy'ecz’wzs£s, Tit. V, Cap. III bladz. 207: Vetat (Synodus) ne
name jirmf processiones, nisi cum ab ordinario, exposita oausae gravitate, li-
centia obtenta fuerit."
, ?
jl ,.*
il 'el
‘.
l
‘ «
l
rl. _
’ l
Jr
ik ` _ . 7 4 7 _ V , .