HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 79

JPEG (Deze pagina), 927.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

re Vi
0Nzn exsrvnimnxo. ‘ ` 73 '­ f,
En ziet! deze toelichting was de olie, die de baren der ver- T,
·ontwaardiging effende; het wonderwoord dat de stormen der
veroordeeling deed stille zijn.
De Engelsehe bladen die een zeer hoogen toon in het koor * "
der bedillers hadden aangeslagen, erkenden nu , met buiten- , Z;
gewone en lofwaardige eerlijkheid en eenstemmigheid, hunne
overijling; verklarende dat de geïncrimineerde nota niet on- `
natuurlük was, en billijke eisehen stelde; terwijl de Belgische 1
Regeering aan haren gezant in Duitsehland schreef, dat zij,
zonder af te wachten of andere natiën hare strafwetwijzigden, ‘
in den verlangden geest verder gaande dan zij beloofde, het _.
‘ voornemen had opgevat, om binnenkort aan de wetgevende ° gg
macht een ontwerp in te dienen, volgens hetwelk op het voor-
t stellen van eenen aanslag tegen een vorstelijk persoon, ook al
wordt dat voorstel niet aangenomen, evenals op de bedreig·ing_
een gestrenge straf zou worden gesteld. ­ `
De loyale wüze waarop de Belgische Regeering dejuistheid *
der opmerkingen later erkende, hare bereidwillige tegemoet- , n
koming, de aanneming der wetsvoorstellen door beide kamers ‘ e _l
·met overgroote meerderheid, verdienen waardeering; niet Q B J
alléén van het Pruisisehe Gouvernement, dat daarvan al spoedig ä _j
openlijk deed blüken, maar van ieder die weet, dat, zoowel j T
op staatkundig als maatschappelijk gebied, zoowel in het leven
j _ der volken als in dat der individuen, nauwgezette vervulling ; J-
der verplichtingen jegens elkander , als eerste voorwaarde geldt, ·,
tot onderlinge goede verstandhouding en duurzamen vrede. r
­ De waardigheid, waarmede de Regeering te Brussel, de nl _
Pruisische nota beantwoordde, onder den hoogst ongun- ‘
stigen indruk die ze aanvankelijk op haar maakte, waar- , 4
door alle sohün van slaafsohe volgzaamheid verviel; en niet W
minder hare nobele houding, na de ontvangst der welwillende
toelichting, mogen worden aangemerkt als daden ' van staats-
mans-wijsheid, en ten voorbeeld gesteld aan anderen. V
Ook ons kan het goed zün, het voorbeeld van België in 5 'ii
herinnering te houden; doch het mag niet worden voorbijgezien, l
dat waar wij veel kunnen leeren an wat het /zee/t gedaan, ,j vl
wij meer nog kunnen leeren , van wat het verzuimd heeft te doen. Q
,

( ,/E
wd , ­ Z A. A.--- Agri