HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 77

JPEG (Deze pagina), 883.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

·‘ iomzm easrvmmmn. 71
rust van een naburigcn Staat verstoren; en dat zgn grondgc­
bied de wapenplaats wordt voor aanslagen tegen de openbare
orde in naburige Rijken, of tegen de veiligheid hunner onder-
danen." Deze woorden kwamen voor in eene nota van de Re-
geering te Berlijn aan het Belgische Gouvernement, tot de _'
toezending waarvan het ons hier vergund zij, de aanleiding
te releveeren. i
Sinds lang had de Pruisische Regeering met weerzin opge- 5
merkt, hoe de Belgische geestelükheid , zich niet ontzag op de
grofste en meest onbeschaamde wijze, zelfs in openbare stuk-
,. ken van haren haat en afkeer jegens Pruisen te doen blijken. Q
i Herderlüke brieven door haar, in 1872 en 1873 aan de ge-
geloovigen gericht, vloeiden over van smaad en hoonjegens dat
1 Rijk; terwijl een adres van de commission dos oeuores Pound-
carlcs van December 1874, aan den Bisschop van Paderborn, {iii
alle perken te buiten ging. Eindelijk deed de bekende brief E
van Duchesnc, de man die aanbood om Bismarck te ver- E _
moorden, de maat overloopen. 2 ;
De bedoelde nota werd gezonden, nadat de Pruisischc ge- °ï
zant meermalen tevergeefs bij de regeering te Brussel er op · .
had aangedrongen, dat zij haren invloed tegen deze Ultra- ia?
montaansche uitspattingen zou doen gelden; beroepende zich fi
het clericaal Gouvernement op de wetten des lands, welke
oi tegen dergelijke handelingen geene bepalingen behelsden.
J Opmerkelijk, bijna schreven we, belachelijk, was de veront­ fl
p waardiging die deze nota scheen op te wekken; eene veront­ ' 3
‘ waardiging, zich lucht gevende in een salvo van scheldwoor­ ` ‘
den, en het staatsstuk tot mikpunt makende van een kruisvuur ·
van allerlei leelijke insinuatiën.
Het was ugeweldpleging in het gevoel van overn1acht,"
yoverheersching van den zwakke," »/echte Pruisische dwang
metbode," »/inbreuk op het recht der volken," sommigen zagen
er zelfs oeen gezochte aanleiding tot den oorlog" in; het
zaohtste oordeel was »/eene politieke fout." ;
Allerzonderlingst was de logica, bij deze gelegenheid ge- U ” ·i
debiteerd. Zoo werd 0. a. geredeneerd: de nota was in ieder r
_ geval een ”misslag," want Pruisen is groot en België is klem,
t
r 7 l
1 [ r ""L`iU