HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 72

JPEG (Deze pagina), 899.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

I
I
66 oivzn GASTVRIJHEID.
schaamdhcid; het luidde eenvoudig: »/Het bezit der goederen
in de doode hand beteekent zooveel niet," en deze vrij ou-
juisle verklaring, op de banken der Ultramontaanschc fractie
met zichtbaar welgevallen begroet, doch door een groot deel
der vertegenwoordiging met een verklaarbare ergernis aange-
hoord, zocht de minister te staven, zich beroepende op statis-
tieke tabellen, die minstens tien jaren oud waren; waaruit
blijken moest dat de meeste goederen in de doode hand, aan ·
Staat, provincie ot" gemeente behoorden. Zeker, het feit ware d
onder de mirakelen te rangschikken geweest,indien gedurende .
het bewind van een minister, zóó optimistisch, zóó overtuigd
dat alles was tout pour Ie mieux, ccnige maatregel was tot i"` ’ï
stand gekomen, ter verbetering van dezen vicieusen toestand,
en ter voldoening van het verlangen, uitgedrukt in het ver-
meld rapport.
Door de even onverklaarbare als onverdedigbare slapheid en v
lijdelijkheid van het afgetreden Bewind en van züne voorgangers , `Y
werden der schatkist millioenen onthouden. - Maar tegen- j
over zoo groot verlies, staat eene rijke winst; tegenover zoo-
veel donkere schaduw, eene schitterende liehtzijde. - De
tinancieele schade die wij leden, was eene offergave, gebracht t
op het altaar eener schoone deugd, de Gastumjlteid; zij was
de prijs die wij betaalden voor den naam van een gastvrij j
volk te wezen. -­ Van die gastvrijheid wordt dan ook de
laatste jaren een overvloedig gebruik gemaakt, vooral door de W J
vele bannelingen, die uit Duitschland verdreven, elde1·s hun
tehuis zoeken. -­ Ons vaderland geniet thans de eer, de e
wijkplaats, het toevluchtsoord te zün van een groot aantal
Jezuicten, Dominicanen, Ursulinnen en andere geestelijke broe-
ders en zusters. ­- Noord­Brabant, Limburg en een gedeelte
van Gelderland wordt overstrooind door eene schare van uit-
. gewekenen, welke zich nog dagelijks op onrustbarende wijze
verbreedt. - De gulle vrügevigheid, waarmede de gelegen- j
heid alhier wordt aangeboden tot het onbelemmerd en onbe­ p
zwaard aankoopen, en ten eeuwigen dage bezitten vandvaste [
goederen, schünt een begeerlük lokaas, wel geschikt om de =
stroom van uitgewekenen naar hier te trekken. - Zij is oor-
I,
I
II
pl