HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 70

JPEG (Deze pagina), 661.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

I I
(
l -
l
al
l
l
‘ l
!
t i l
i . l
l
l
GNZE GAST‘tlRltll~lElB il
DOOR
t
P. e n 0 K.
{
11Wjj drijven op de Indische kotïiebaal en op de Holland-
sche jeuevertlesch," is de sterëotyp geworden uitspraak, zoo
vaak men den toestand onzer rijlïsiinanoiën wil signalecren; ·
C11 11lCD Spl`CGi§iI llCi) 11lCt JECQOI1, 111i311 bC1'l1Si Gl` 111, Ollldäil l]2t1'G _
_juisthei1i helaas! niet kan worden ontkend. ~
Uit die twee onzuivere bronnen, waarvan de eene zoo wis-
selvallig is van aard, en de andere van zoo hoogst twijfelach­
W3l€ll`(iO, W0l°dl1 VOOl'l13l11()l1jl{ güplliï, 0111 (1811 SBOCGS ()11iCSGl1- ‘
bren dorst der soliathist te stillen.
Waar nu de geldelüke staat des rülas in dergelnlïe inlïom-
SiQ11 Züllüll Si`Clll1 lll0Ct ZOGl{Cl1, (l21€1l` lllïtg VVCl 21llG betoog OVCI'-
hodig worden geacht, dat het meer dan noodig is, de zui-
verder bronnen zoo mild mogelük hare wateren te doen vloeien
en dure plicht, de meer edele middelen, welke ten dien- i
ste staan, om in ’s lands behoeften tc voorzien, niet alle krach-
ten aan te wenden. -- Die noodzalaelijkheid schünt niet te E
zijn gevoeld, die dure plicht werd niet vervuld. ­
Het was reeds in 1863 dat Mr. S. lä. van Huomxvorn ·1·oT ;
om Bnnnnomauw, door zijn »/kloosters in Nederland" dcn ver-
haasden blik deed slaan op de 191 toen in ons Vadcrlandge·
vestigde mannen- en vrouwen-l<loosters; dat hij er op wees, i
hoe die vele stichtingen, met al derzelver aanhoorighoden, en j
l
l
ik
`*"·=""""r.,:.