HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 734.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

L `” K V """ aïä.
ág X,/,
2 lif t ,»-ïerwee-=a_, i
e / ..·iiêï.i·.?ä‘tê’Y;ï`*ë.·¤.,
e l· i ( `“-’ä’lg`i·=t
`·»_ TM 1;*;.jä ·.
a «+?>«. " ‘·ï.»e;v». ,
r ~»:~<绑=~. we i
t A ‘ M2'. er i
· { I -..‘_`s;£;¥A. ‘"_ )
ri`. li`? ~;· y./ ii
i iii " i dij
er
. ·ï‘<`
ia 2. Z C? iii
` .‘. ' F 'g
·· r
.< i
§ r_ i
­ { i' ` j K"
jr PROOlLSSIl#,N ;
noon i
i t
` · Mr. L. Ed. LENTIN G.
. j rï
ll
j A.
j Van oudsher kent de Roomsche Kerk plechtige optochten,
ii " die een godsdiensti karakter hebben, en die onder den naam
i i °
van processiën bekend zijn. De pogmgen, die in den laatsten
tijd nn en dan aangewend werden, om aan die processiën eene
i onwettige uitbreiding te geven, waarvan vervolging en veroor-
z` jj deeling der leiders het gevolg is geweest, hebben als van zelf
j de aandacht van het publiek er op gevestigd. De warme ver-
_ { dediging van het zoogenaamd recht der Kerk van de zijde
j L; van hen,_ die als pleitbezorgers daarin zgn opgetreden, ma-
‘ X ken, dat het züne goede zijde heeft, indien onderzocht wordt
of de gronden, die tot de veroordeeling hebben geleid, al dan
»< _· niet juist zijn geweest.
Q Vooraf echter eene opmerking. Eene processie is geen ele-
i ment van het dogma der Roomsch-Katholieke Kerk. Ware zij
. E dat wèl, men zou ze overal aantreffen, waar eene Roomsch-
· Katholieke gemeente zich bevindt. Al is haar getal in N. Bra-
§ bant en Limburg vrij aanmerkelijk, er zün gemeenten, waar j
, . zij niet gehouden worden. Zij is slechts eene kerkelijke cere- ·
jr Q ~ ` monie, die niets büdraagt ter zaligmaking van den zoon der
ii’””`" Kerk. Ook schijnt de Kerk zelve niet gunstig gestemd te zijn
_ voor eene noodelooze uitbreiding, en alleen dan nieuwe pro-
` ‘ STEMMEN, Zo SERIE. 1 ~
. fz ;
·lï"izti `
. '
jim ~