HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 69

JPEG (Deze pagina), 698.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

r
l
enuunnrznn on LAATSTE 15 Janna. 63 `l
Nasch1·ift.
4 l
ii vl
Onder het corrigeren komt 11113 het Btjblad ter hand, hou-
dende verslag der zitting van de Tweede Kamer der Staten-
l Generaal, van 28 Maartf) Aan de orde was de interpellatie ,
van den Heer nu CASEMBBOOT , »,over het beheer van Suriname?
Die interpellatie beantwoordende, zeide de Heer VAN Bossu,
sprekende als Minister van Koloniën: j
ti
QW ,,Zon men rneenen dat er zoo veel koftie uit Java getrokken zou
c worden, indien men de arbeiders zóó geheel aan zichzelven overliet
l als op Suriname het geval is?" 2)
E
i Is commentaar noodig? En is het niet jammer dat de onlangs 1
1 afgetreden Minister van Koloniën, de Heer VAN Gotrsrnin,
bij de jongste verkiezing, in het district Hilversum slechts
g 28 stemmen verwierf? - Ware hij verkozen, hij zou den
{ Heer vm Bossn hebben kunnen toevoegen wat de Heer vm
nn PUTTE, zeer te recht, zoo als ik meen aangetoond te heb-
ben, in de zitting van 20 December 18753) tot den Heer
vm Gotrsrmn zeide: »»Als ik de redevoeringen, door dezen
/»Minister in het najaar van 1872 en in het begin van 1874
fx zzgehouden, naga; als ik nu züne stukken lees en hem nu in
Vw zzantwoord op de Heeren NIERSTRASZ en lnsmenn hoor refute­ `
l Izren, wat hij zelf toen aanvoerde, dan behoef ik mijne oogen l
zzmaar dicht te doen om mg te verbeelden dat ik zelf spreek."
Den Haag, 30 Maart 1878.
f ________ 1
1) vn 122.
E 2) T. a. p. p. 486 V. b.
{ 3) Handelingen, deel II. vel 223, p. 839.
l
I
l
1
u
. tt;
i Y, ‘