HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 68

JPEG (Deze pagina), 783.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

J
62 onze Korrin-eU1.ruu1i­1>oL1r1nn or .iAvA, ­
conversatie tusschen een volgeling van een Oostersch Vorst_je en E
. een Consul, ontbloot van eenig diplomatiek karakter, en van
de afvaardiging van een anderen volgeling naar Constantinopel; «
alsof een Consul zijn gouvernement kon verbinden of Turkije
zonder de belangen van Engeland te krenkeu in de Indische E
wateren voor mahomedaansehe belangen kon optreden! Zeker
zou vm Bnuniiveniv, wiens vormen welligt het meest met die j
van den Heer VAN ne Purrn overeenkomen, niet per telegraaf gj
een oorlog hebben ondernomen die zulke gevolgen moest heb- _2
ben als waaronder wü financieel gedrukt gaan - zonder die
telegram te hebben doen repeteeren, zoo als de kleinste suiker- jh
fabrikant doet b§ het geven van een belangrijke order.
. .. I
Met oostersche onderwerping aan het noodlot schrijden de j
Landsregering en de volks-vertegenwoordiging voort op den weg
van geld-, en tüd-, en arbeid­verspilling, omdat zekere per- i 1
soonlijke eigenschappen van den Heer vm nn Purwn hem een T
autoriteit toevoegen waartegenover argumenten van anderen stout- _ j
weg ter züde worden gedrongen. Een economisch dwangjuk, l ‘
zamengesteld uit heere- en cultuur-dienstplicht, onbeschreven l "
grondrecht en belasting van het bruto-product van den grond, l
oinknelt de inlandsehe bevolking en verhindert haar tot wel-
vaart te komen. Het weinige dat gedaan werd om hierin ver-
betering te brengen werd verkeerd gedaan. Het mag niet eens '
aanspraak maken op de goede eigenschappen van partiele her- '
ziening, - het hulpmiddel van hen die, meer voortvarend ‘
dan bekwaam en werkzaam, niet opgewassen zijn voor de g '
taak die te doen staat, - omdat de eigenaardigheden van den ‘
revolutionair niet die zün welke de ceretitel uitmaken van
den hervormer. r
Den Haag, Februari 1878.
l
l
l
I
E l
· 1
u
l
`” ,... .,.;:2