HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 66

JPEG (Deze pagina), 851.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

60 oivzn KOFFIE­(lULTUUR·POLITIEK or JAW.,
nu beschouwen, belangrijk zou zijn toegenomen? De meer i
dere kracht der Engelschc mededinging is geworteld in
de goedkoope productie der «/int`erieure" qualiteiten, die der
Zwitsersche in het /«iinish" der betere qualiteiten. Dc En- l
gclsche fabrikanten hebben zich in staat gesteld door ver- j
beterde inrichting hunner fabrieken int`erienre qualiteiten te
producceren, die zij met voordeel tot lage prüzen kunnen
afzetten; de Zwitsersche hebben door middel van teeken-
en ambaehts-scholen de bekwaamheid hunner arbeiders op- ·
gevoerd. In //Batiks", dus wordt in Bijlage n". 24, p. 43,
bericht, ywordt de concurrentie minder gevoeld omdat die i
uitsluitend hier te lande en in Zwitserland vervaardigd
worden." »/De Nederlandsche handel" zoo wordt in Bülagen
n°. 21, 32 en 37, p. 39, 71 en 88, opgemerkt, biedt geen
gelegenheid aan tot het exploiteeren van buitenlandsche mark-
ten. Onze kooplieden achten het niet der moeite waardig zich
ook op de kennis van manufacturen en van den overzeesclxcn
manufaetuur-handel toe te leggen; cen lünwaden-markt bestaat
hier te lande niet; terwijl de omstandigheid dat op alle buiten- "
landsehe markten Engelsehe, Duitschc en Zwitsersehe huizen
gevonden worden aan de Engelscho, Duitsche en Zwitsersche
fabriekanten, ook door i'amilie­relatiën en vriendschappelijke ,
betrekkingen verbonden, aan deze veelal de voorkeur en dik-
werf een monopolie verzekert? .
Tot zoo ver mijn bloemlezing uit de »/mededeelingen aan
de commissie uit de Twentsche Kamers van koophandel en
fabrieken/’ __:_
Het thans zieltogende oud-koloniale stelsel en de gebrek- ·
kige wüze waarop de betere economische begrippen van onzen
tijd zgn in toepassing gebracht, zijn de hoofdoorzaken van het
verschijnsel dat waarnemen.
De bevoorrechte handel en scheepvaart in koloniale waren, .
­­ een sequeel van het »/cultuur-stelsel", ~ leidde de aan-
dacht van onze bedrüvige mannen al meer en meer af van
alle andere takken van volksbestaan, terwül de mokersla­
gen waaronder die bevoorrechte handel en scheepvaart ein-
delijk opgehouden hebben bevoorrecht te worden, zoo weinig