HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 65

JPEG (Deze pagina), 893.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

cnnunmvnm DE LAATSTE 15 JAREN. ' 59 .,
dan kom ik tot het besluit dat onze katoenngverheid zelf-
standige levensvatbaarheid en groeikracht bezit en dat haar
bloei niet, althans niet meer, afhankelijk is van differentieele
belasting van den invoer op Java, maar van uitbreiding van
het koopvermogen der inlandsche bevolking van onze bezit-
tingen in den Indisehen Archipel.
Zeer terecht wordt dan ook door de berichtgevers aan de
commissie uit de Twentsche kamers van koophandel en fabrie- ~
ken opgemerkt, dat de sterkere mededinging die sedert de i
invoering der tariefwet in Ned.-Indië gevoeld wordt, meer een
gevolg is van de algemeene malaise, voortgesproten uit over-
.4 productie, dan van de invoering dezer wet. Ook andere markten,
inzonderheid de Chinesche en Britsch-Indische, zgn met manu-
facturen overladen, ofschoon voor die markten geen verandering
in de voorwaarden van invoer zgn gemaakt. Algemeen, dus
wordt in bijlagen NO. 26, 36 en 37, op p. 49, 80 en 84 ver-
; meld, hebben deze uitvoeren verlies opgeleverd, zoowel voor ‘
‘ de fabriekanten als voor de exporteurs en importeurs. «/Bijna
nooit" leest men in berichten uit Indië dat dit of dat artikel
moeielgk van de hand gaat aomdat van Engelsch fabriekaat
zoo groote vooraad is of zoo lage aanbiedingen gedaan wor-
den ," maa1· meest wordt de trage afzet geweten aan het voor-
handen zijn van groote quantiteiten van hetzelfde artikel van
· gelijken (Nederlandschen) oorsprong, zoodat men meest met
concurrentie van Nederland en van Nederlanders te doen
- heeft. [Bijlage NO. 37, p. 83.]" ”En Britsch-Indië en China
waren gedesoeuvreercl, en tot overmaat van ramp maakten de g
steeds dalende zilverprgzen van den latoren tgd den export
onmogelijk door den ongehoord ongunstigen stand van den wis-
selkoers, welke van die daling het noodzakelgk gervolg was.
De bedoelde malaise maakte dus dat met gretigheid van onze
afschaffing van ditferentiele rechten door Engeland gebruik
werd gemaakt, en met meer gretigheid dan het geval zou ge-
weest zgn, indien de handel met de andere consumptie­landen
bloeiend ware geweest. Zelfs ben ik overtuigd," lees ik in ·
bglage no. 37, p. 84, «/dat ook zonder die afschaffing de invoer
van vreemd fabricaat op Java in dezelfde periode, als wg
xt
7°”°""I"'”!`ïé»-·«=;;;;t2.;;;;,',,,,.,.,,..‘“ ‘`'’'‘ ...I.’:r<;::ï¤:1~:-.~. mx; - ‘·~·-‘ ï-·--·~­­·­-·«-- ~ · Z4