HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 64

JPEG (Deze pagina), 814.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

58 ONZE KOFFIE­CULTUUR·POLlTIEI( or JAVA,
Reeds voor het doordrijven der laatste herziening van het
Indische tarief bestond er vrees dat de plotselinge afschaffing *
van het differentiele recht Twente inagteloos zou maken tegen- l
over de op alles voorbereide krachtige industrie van Engeland. l
Toen zich nu na 1872 allengs duidelijker verschünselen voor- l
deden van overlading der Indische markt, was niets natuur- l
lijker dan dat het onverkoeht blijven _van Nederlandsche aan-
voeren op rekening werd gesteld van het nieuwe tarief. ‘
Maar hoezeer het tijdstip der afschaffing van differcntiele
rechten in Nederl. Indië slecht gekozen was, en, toen die l
afsehafling in behandeling was, er tegen had moeten worden ï
gewaakt dat zekere artikelen in Nederl. Indië worden toege- "
laten vrij van belasting, die hier te lande aan inkomend recht ?
zijn onderworpen - niet aan een differentieel tarief heeft onze
Twentsche nijverheid, hebben onze handel en scheepvaart op Ned. i
Indië behoefte, maar aan versterking van het koopvermogen
der 30 millioen zielen die in den lndisehen Archipel onder I
onze vlag leven. I i
Als ik toch van zoo bevoegde zijde als de beriehtgevers
van de gecombineerde kamers van koophandel en fabrieken in
Twente *), lees:
,,dat de ,,betere" soorten van het Nederlandsche fabrikaat bestand
zijn tegen mededinging uit het buitenland en op alle markten ,,hoogere"
prijzen bedingen; ‘
,,dat zoowel door verbeterde fabriekinriehtingen als door meerdere
ondervinding en kennis bij de fabrikanten, opziehters en werklieden -· -
de productie der fabrieken is toegenomen; - dat de fabrikanten hier
. te lande de Engelsche, zoowel i11 algemeene ontwikkeling als in han-
delskennis, vooruit zijn;
,,dat hoezeer onze werklieden het standpunt der Engelsche nog niet
bereikt hebben, het verschil echter minder is dan vroeger;
,,dat arbeidsloon en prijs van grondstoffen tot op het terrein van de
fabrieken, ,,bijeengenomen" niet zwaarder op het fabrikaat drukken dan
in Engeland en in België;
,,dat ondanks afnemende wettelijke bescherming de fabrieken gestadig
zijn uitgebreid en in aantal vermeerderd;"
Mededeelingeii enz.
L I ’”`”’*‘¤" »"‘1‘:;,.,;;