HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 63

JPEG (Deze pagina), 834.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

GEDURENDE nn LAATSTE 15 Janna. 57 j
de beschikking over den tüd der bevolking onbegrensd, en jl
aan de andere züde, bij den kleinen man het bewustzijn dat te
er geen recht voor hein is diep in het gemoed zijn ingedron­
gen om het mogelijk te maken dat dagelijks onverplieht heere­ J
dienst gepraesteerd werd aan den administrateur eener suiker-
fabriek en diens ondergeschikten? _ ]
De cultuurwet-vm nu Purrn, zijne ordonnantie van 5 Ja-
nuari 1866, zün amendement van 14 Juni 1667 zouden dezen al
staat van zaken onveranderd hebben gelaten; ook de afschaf-
fing of wijziging der strafbedreiging in n°. 27 van art. 2 van ,
het inlandseh politiestrafreglernent, waarop in lateren tijd W
nl bijzonder is aangedrongen, zou daarin niet de minste verbe-
tering aanbrengen. Evenniin zou door een dezer bestuursdaden
of door allen te zamen de ongelijke druk der gouvernemente-
heere­ en cultuur-dienstpliehtigheid zijn weggenomen of zells
maar verminderd. Ongelijke druk ligt in het wezen dezer
pliehtigheid. A. woont in een distrikt waar koffie groeit-
‘ dus wordt koflieeultuur-dienstplieht­praestalie van hem ge-
vergd; B. woont in een district waar de Eïofliehoom niet
groeit - dus wordt geen koftieeultuur-dienstplicht-praestatic
van hem gevergd. Het is zoo eenvoudig, maar tevens zoo
ongelijk drukkend, als het maar kan; en zal dat nog meer
worden als de overgangs-periode voor de verplichte suiker-
‘ cultuur, achter den rug zal zijn; het staat de kapitaalver-
ming en bijgevolg de ontwikkeling van het koopvermogen der
talrijke, inlandsche bevolking onoverkomelijk in den weg.
Hoe nadeelig het gemis van de eerste elementen tot kapitaal· .
vorming en, als gevolg daarvan, de ontstentenis van koopkracht
bij de Indische bevolking terugwerkt op al onze takken van
nijverheid, is zelden zoo duidelük aan het licht gekomen als
ten aanzien onzer katoen-nijverheid uit verschillende brieven
van belanghebbenden, verzameld in een bundel') die wel
niet in den handel is gebragt, maar toch voor ieder belang-
stellende verkrijgbaar is.
1) Mededeelingen aan de Kamers van Koophandel in Twente door de uit haar
midden benoemde Commissie, 1877.
_ ‘ Q
i.,i.f:;<..;i·e;n;.-1..;;; ‘Y-¤==r;·"~=­»r-.­:­A·­A ­­-- --- "