HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 60

JPEG (Deze pagina), 862.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

1
.2
54 onzn KOFFIE­(lULTUUR­POLITIEK or JAVA,
«
plaats, ­­­in Pasoeroean op groote schaal. Naarmate men de belemmerin-
g gen, waarvan ik zoo even sprak, wegneemt en den prijs verhoogt, zal
dit meer plaats liebben/’
Is het niet alsof de Heer vm on Purrs nooit in de Kamer
gezegd had: ««Die regelingen bestaan, maar niettegenstaande
· die regelingen zijn echter de misbruiken altüd blü ven bestaan ?" -
De lezer herinnere zich het straks vermelde in 1866 uitge-
, brachte advies; vcrgewisse zich ook dat de 9/planter" in de
jaren 1870-1874 minder betaling genoot dan in dc jaren .
1855-1859, en raadplege verder de circulaire van 1 Juni
1874 sub III medegedeeld *), waarin »gewaarschuwd" wordt
tegen het straffen amet arrest van dorpshoofden in wier dessafs -
de vrijwillige cultuur naar de nieening der plaatselijke ambtena-
ren niet genoeg toeneemt" en de residenten op Java worden uit-
‘ genoodigd hunne ondergeschikte ambtenaren, waar noodig, te
F dien aanzien eene zachte vermaning te geven. Blijft niet, on-
danks de liefde die de Heer vm nn Porrn, in de Kamer,
getuigt voor den inlander te gevoelen, ook bij hein de moraal
van de fabel . . . le fmmage? _ l
V Schoon voorzeker was het gedacht en schoon werd voorge-
dragen hetgeen de Heer van om Purrnzeicle aan het slot
` der redevoering die hij uitsprak in de zitting van 13 Juni
1867 (Handelingen der Tweede Kamer, vel. 304, p. 1136.) i
Doch die welsprekende woorden, passen zij aan het pro- E
gram van liberale koloniale hervorming van den Heer van
nn PUTTE? Hg, die wil dat ude willekeurige beschikking ·
, over de goederen, de gronden, den arbeid van den Javaan ,
ophoude" moet voorstellen afkoopbaarstelling van de gou- i
vernements-heere-diensten en oplossing van de Staats­koffie­ A
l en suiker-cultuur in particuliere cultuur, en dat voorbe­ ·
reiden op eene wijze dat de productie van die beide sta-
‘ pel­artikelen, de baten voor den Staat en de markt van
koloniale waren in Nederland, in stand blijven en toene­ l
’ men. Dit ware uitroeiing van abeschikking over de goederen, _
u r de gronden, den arbeid van den Javaan";niet enkel uitroeiing `
Bl. 46 hierboven.
(
y"`­` l