HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 59

JPEG (Deze pagina), 849.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

l
i

GEDURENDE om LAATSTE 15 JAREN. 53 [M1
ln de zitting van 13 Juni 1866 heette hct: »Die regelingen
(tot beperking van heercdienst-praestatie aan de hoofden) i
bestaan, maar niettegenstaande die regelingen zijn echter de
misbruiken altijd blijven bestaan". ln de zitting van 7 Novemb.
1873 wordt op «/regelingen" gewezen alsof het uitvaardigen
daarvan de »»misbruiken" te niet doet. g
‘ Op 7 Novemb. 1873 was aan de orde de gonv.koflie-cultuur l` V
en meer bäzonder verhooging van het z»plantloon" met /` 1
per picol. Eerst geeft de lleer van ne Purre, sprekende als
minister van koloniën, eene bloemlezing uit hetzelfde besluit ·
van Januari 1872, omtrent .uregeling" der koihe-cultuur in de
"` Preangeritegentschappen, dat hiervoren sub 1, is vermeld ‘), ik
en roept daarna de Kamer toe:
,,De bezwaren aan de koffiecultunr verbonden worden ,,dus" geleide-
lijk opgeheven. Het is niet alleen de gulden betaling meer, maar die gulden
in verband met de ophefting der bezwaren, waarvan de regeering ver-
wacht het ontstaan van een beteren toestand van zaken. En waarom,
mijnheer de Voorzitter? Omdat het in de bedoeling ligt dat de koffie-
* tuinen die, hetzij door den te grooten atstand, hetzij door ongeschikt-
heid van den grond, geen product opleveren dat den arbeid loont,
_ zullen worden afgeschreven, en dat daarentegen in die streken, waar
de koftiecultnur groeit en bloeit, door de meerdere betaling een prikkel `
te meer zal worden gegeven, zoodat men door grooteren aanplant op
goeden grond een aequivalent zal verkrijgen voor hetgeen op slechtere
gronden, waar weinig betaald wordt, zal worden verloren. ls dat nu
_ wat nieuws! ls dit eene regeling op papier! Zijn er redenen [
i om aan de verslagen over de kefiieenltunr geen geloof te slaan?
. Men zie wat het resultaat is van de nieuwe maatregelen in de Preanger- l
Regentschappen. Het moet haast verwondering baren dat zij, die zich `
t ginds met de ,,regeling" van de koftiecultuur vroeger en later hebben
AQ bezig gehouden, niet eerder op het denkbeeld gekomen zijn om voor-
i zieningen te nemen als nu voor de Preanger verordend zijn."
7,En verder -- Handelingen “) p. 195 - kan, vraagt men, de j
aanplant vrij zijn wanneer de levering gedwongen is? Ja, uit het ver-
slag blijkt dit ook. In de Preanger- en in andere residentiën heeft dit 1
1) Bl. 43. I
2) Zitting van 1873/74. ‘
».
rl
i _,.. .~­­ = ..e. . c .._. _ ” _ , . .4 f