HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 58

JPEG (Deze pagina), 852.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

Lxrüi { " i i " " ‘
l
J u
52 ONZE KOFF1u­cU1.TUUR­PoL1T1Ex-or JAVA,
Ten tweede blijkt uit den staat, dat zoo lang de Regeering
buitenmcdewerking van de vertegenwoordiging den cultuur-
dienstpligt kan uitbreiden naauwelbehagen, het üdel is met
de Regering te beraadslagen over atschafiing van Pantjens-
diensten (dienst bij de hoofden) en beperking van gouverne-
ments-heerediensten. lk kom daarop terug.
De ”leider" der liberale koloniale politiek in de Tweede. ·
i ‘ Kamer weet dat wel, althans indien geloof mag gehecht wor-
den aan hetgeen in de Handelingen der Tweede Kamer, als
door den Heer van nn Purrn, te midden van ’s lands verte-
genwoordiging, gesproken, staat opgeteekend. Zoo lees ik op
p. 1133 van de Handelingen der zitting van 1865/66 als door "‘
hem op 13 Juni] 1866 gesproken, hetgeen volgt:
- ,,Er blijft dus niets over dan de regeling zoo als die bestaat, en
, daarin ligt juist het kwaad , want den grooten en eenigen controleur
tegen misbruik vindt men daar. Staat men bijv. aan een regent 50 en
aan een distrietshoofd 20 dienstplichtigen toe, en de eerste neemt er
80 of de laatste 30, kan dan de 5l® of de 21e, die opgeroepen is,
, zich beklagen dat hij niet behoort onder de 50 of 20 die geoorloofd Q
waren, maar onder de ongeoorloofden? Dat is onmogelijk.
,,Kan men in eene omschrijving der diensten komen en zeggen: de p
man mag wel gras snijden, op de gans passen, den pisangtuin ver-
zorgen; maar hij mag geen rijst planten of iets dergelijks? Is dat
practisch uitvoerbaar? Neen.
­ ,,Het is niet uitvoerbaar dan met afschaffing van alle gedwongen
persoonlijke diensten in het bijzonder belang.
,,'Die regelingen (tot beperking van heeredienst-praestatie aan de K
i hoofden) bestaan, maar niettegenstaande die regelingen zijn echter de
misbruiken altijd blijven bestaan."
Maar gelijk de Heer van nn Purrn soms spreekt en handelt j
i alsof toestanden ophouden te bestaan door ze voor cen kort
oogenblik weg te denken en alsof Koninkl. Besluiten en i
Indische circulaires niet het tegendeel hadden uitgemaakt van
hetgeen hij aanvoert, zoo ook spreekt de Heer van ns Purrn
i in eene latere zitting geheel anders dan hij in een vroegere deed.
Ii Ik onderschrap.
v` i
` " al