HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 57

JPEG (Deze pagina), 845.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

­­­- I · Y Y ' · Y" ' ' " """"`"'ï"""_""’?"""f"/'rrrvi"’””wT"_'Yr`”"'?_v`
GEDURENDE DE LAATSTE 15 JAREN. 51
Uit dezen staat blgkt dat, hoezeer sints 1850:
a. het aantal huisgezinnen jaarlüks bg de gouv. koffie­eul­ tri
tuur ingedeeld is opgevoerd van 446000 tot 675000, in 1873
zelfs tot 775000 »/gezinnen", terwijl de bevolking geenszins
in die verhouding toenam, en
‘ b. het »«plantloon" per picol van /8.40 tot-/14.-·: de pro- jg
ductie stationair is gebleven. Eerst met 1874 schijnt zü toe- F
nemende te zijn geworden. De aandachtige lezer weet nu ook
E door welke middelen die toeneming werd verkregen en wat 1
· hij onder de officiële uitdrukkingen nvrijwillige koiiïe-cultuur"
en avolks-kofiie­cultuur", te verstaan hebbe. Zoo als bekend
`A ” is behoeft de kofüe­boom cirea vier jaren om productief te
worden. De circulaire van 22 Sept. 1874 1) en hetgeen daaraan
is voorafgegaan, kon dus niet vroeger dan met den oogst van
1876 de bedoelde uitkomsten opleveren.
` Nog blijkt uit dezen staat, ten eersten: dat ondanks de
` vermeerdering van plantloon van /8.40 op f 14.-~~­ de pieol
f de planter over de jaren 1870 tot 1874 minder betaling ge-
.1 _ __ __ _
wg? noot dan over de jaren 1855 tot 1859 2) en vroeger. Gemid-
.§ deld werd over de jaren 1855 tot 1859 aan de gezinnen bij
1** de gouv. koffie-cultuur ingedeeld, betaald f 18.33 per gezin
, ’ per jaar; over de jaren 1870--1874 slechts f 16.69. Behoeft A
t hier iets bügevoegd?
F;
j_ sten van de laatste jaren, dien van 1866, welke, met inbegrip van de leve- ‘
ij ring uit de Yorstenlandcn, ongeveer 109-1097 pikols bedroeg, aanzienlijk 0ver­ '
troffen. In de gouv. landen werden namelijk niet minder dan 1206861 pikols in-
, gekocht, terwijl in Sourakarta 52622 en in Djokjokarta 6713 pikols aan ’s lands
pakhuizen werden geleverd, zoodat op Java in het geheel zijn verkregen 1266196
, pikols. In de Preemger Reyentscbapperz waar in 1866 205444 pikols en in de laafste
r 5 jaren gemidclelrl slecäts ongeveer 95000 werden verlcregen bedroeg de 00gst li/2IZ7Z•S'
E 230453 pikols. Men meent deze gunstige uitkomsten voor een deel reeds aan de
nieuwe ,,regelingen" te mogen toeichrijven.
,,0ok de oogst over 1877 liet zieh, volgens de jongste berichten, goed aanzien:
in Augustus werd die geschat op 910000 pikols voor geheel Java."
1) Medegedeeld, sub no. 11 bl. 44 hiervoren.
2) Over de jaren 1850-1854 laat het zich niet becijferen, omdat het getal ge-
zinnen in 1850-1852 bij de kof1ie­cultuur ingedeeld, niet bekend is. ·
i
. 1.
i [ k`ii°""""“"‘¤"‘.,:.:-,:;;;·­,v;~·­, ..4-­-Q-.#.-`. 4. ‘ "" ~* ­ . , 1. ï_