HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 55

JPEG (Deze pagina), 943.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

,2 _,>_­ _ ` Ax . ewa- we Y..á -. » . ».; «.·· vg
E
b GEDURENDE DE LAATSTE 15 JAREN. 49
Maar des ministers mededeeling omvat niet de volle waarheid. _
Die ontwerper was met deze ministerieele terechtwijzing
niet in het minst uit het veld geslagen. ‘
Zün antwoord, insgelüks onmiddellük gegeven, deelde de
minister vm en Purrn niet aan de kamer mede. Hij verzweeg
dat, gelijk hij naliet de Kamer op het straks vermelde Konink- j
lijk Besluit van 1870 en Indische circulaire van 1872 te wijzen. [
Ik laat des ontwerpers antwoord hier volgen:
,,Het is roekeloos, het recht Väll deu Staat op de koffiegronden, vh l
J dat niet betwistbaar is en niet betwist wordt, ­- als twijfelachtig voor
ii ` te stellen. - De boomen in den grond en de vrucht van de boomen,
jj volgen den status van den grond. - En bovendien is de k0ffie­cultuur- l
dienstplichtige evenzeer gehecht aan de boomen en de opbrengst daarvan
als bijv. de Nederlandsche bevolking aan den nationalen militieplicht. -
{ Verhooging van het ,,pla11tl00n" -­- dat is geld wegwerpen. Het ontneemt "
j millioenen aan de schatkist zonder in het minst aan den kleinen man te
stade te komen. Stel: de gemiddelde betaling per jaar en per gezin be- "
draagt 18 à 20 gulden bij een plantloon van f 12 de picol: hoeveel meer
ä per jaar en per gezin zal het bedragen bü een plantioon van 15 à 16‘
‘?‘ gulden de picol? -­ Maar Uwe Erzcellentie zult ook bezwaren oprui-
men. Uwe opruiming zal niet verder gaan dan het papier waarop zij
voorgeschreven wordt. Bezwaren, inhaerent aan een stelsel, zullen
slechts verdwijnen door vervanging van dat stelsel door een beter. -­
l Zeg mij - de publieke opinie is nog niet genoeg voorbereid; er is I
5 nog niet op eene meerderheid in de beide Kamers te rekenen voor
l zulke doortastende maatregelen van hervorming. ­- Hoezecr zulk een
A oordeel niet onderschrijvende, zou ik er mij naar schikken, onder
_ voorbehoud van het bewijs te leveren dat de publieke opinie voor het
indienen van een goed samenstel van koloniale hervorming gerüpt is."
Dit antwoord uit de herinnering, zooveel mogelük woorde-
lijk, medegedeeld, komt trouwens geheel overeen met de denk-
beelden ontvouwd en ontwikkeld in de gedrukte en verkrijg-
haar gestelde stukken betreffende de door den heer vA1v nu
Pnjrrn ter sprake gebrachte overgang van verplichte tot niet V
verplichte koiiieteelt en levering, uitgegeven bij de firma M.
Senoounvnw en zoon te Amsterdam.
Alvorens verder tc` gaan en tot bewijs van het verkeerde
waartoe het regeeringsloelcid met betrekking tot de Staats­kof­
fieteelt en levering heeft geleid, volgt hier nog:
Srnnzsrrnv, 2`de Snnuc. 4 j
`
l
i
è
£‘~•...~:­e:­·,,.,g;:_i_.,.;)_t.;..;.,;, r,YY.l_;,; ,,..,,,,._”, Q`,. .·;Q;.._.;_, -1 """"" ··‘‘ ‘?·"` . · · /· . er