HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 53

JPEG (Deze pagina), 834.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

____._.___en_,1r_,,.W`,.,,.a.,W. .. ,, W. .. 1 . K
;‘ ` `
i fi?
onnunnivon nn LAATSTE 15 JAREN. 47
op eigen verantwoordelükheid en dikwerf zonder de gewone
middelen van gemeenschap en gedachtenwisseling, heeft te
handelen?
Ik ga er nu toe over mäne rnededeeling uit onwraakbare
, ofticieele bronnen, met nog een extract uit het Indisch Bijblad li
i en met een paar extracten uit de Handelingen der Tweede Ka- ?
ä mer aan te vullen. i
IV. Art. 1 van het koninklijk besluit van 20 Juli 1870 u°.
15. ­-­ Ind. Stbl. van 1870 no. 118.
il Dat art. luidt: ,,Alle grond waarop niet door anderen recht van i
F eigendom wordt bewezen is domein van den Staat".
` V. Circulaire aan de Residcnten op Java, dd. 17 September
1872, n°. 926:3, over beschadiging of vernieling van Gouw. kof­ r
1ie­plantsoeueu.
3 Die circulaire luidt:
Q ,,De regeering heeft het niet noodig geacht bij de uitvaardiging der
ä ordonnantie van 24 Augustus 1870 (Stbl. n°. 146) straf bepalingen
` vast te stellen tegen beschadiging of vernieling van gouv. koffie-plant-
soenen, en zulks om de navolgende redenen:
,,de eerste aanleiding tot het voorstellen der bedoelde strafbepalingen
i was gelegen in eene beslissing van het Hoog Gerechtshof, opgenomen ‘
in n°. 68 van het Indisch Weekblad van het Recht, dat het omkap-
l pen door de inlandsche bevolking van door haar op ezlqerz grond aan-
ä gelegde koffie­tuinen niet strafbaar is.
E ,,Naar het inzien der Regeering is die jurisprudentie moeielijk nog
­§ houdbaar nu bü art. l van het Koninklijk Besluit van 20 Juli 1870
ï n°. 15 {Ind. Stbl. van 1870 n°. 118) in verbindenden vorm het be-
F ginsel is ge/uzmlbaafd *), dat alle grond, waarop niet door anderen
l recht van eigendom wordt bewezen, domein van den Staat is en deze
onder bepaalde voorwaarden over den grond in gebruik bg de bevolking
beschikt err dien beplemien doet *).
,,De Regeering zal dan ook met vertrouwen eene nieuwe rechter-
lijke uitspraak afwachten op de vraag of art. 366 en volg. van het
strafwetboek voor Europeanen en art. 368 en volgende van dat voor
ä de inlanders in Ned.­Indië niet in het geval waarin de voorziening
werd voorgesteld, van toepassing zijn."
it) Ik onderschrap.
l a
ä l
1
a
F .