HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 52

JPEG (Deze pagina), 849.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

J `
46 onze KOFFIE-CULTUUll~l‘0L1TIEK or JAVA
ruil van aandeelen vermindering te brengen in de hier en daar nog
aanzienlijke afstanden van de tuinen tot de woningen der planters."
XXVI. ,,Gelnkt het niet, ingevolge XXIV of XXV de planters te
ontslaan van het onderhoud van die tuinen, welke zij gaarne zouden
afstaan, dan dient beproefd te worden die meestal veraf gelegen
tuinen in te deelen bij dessa’s meer in de nabijheid van die tuinen i
voorkomende, desgevorderd tegen geheele of gedeeltelijke vrijstelling ·
van verplichte bijplant gedurende een of meer jaren."
III. Circulaire dd. l Juni IS74 u". 4922 van deu direkteur
van biunenlandsch bestuur te Batavia aan de Residenten op Java.
,,Het blijkt mij /ter/zaaZdeZ§k dat omtrent de vrijwillig door de be-
volking gedreven koffie-cultuur zoo zonderlinge opvattingen bestaan en `
men zich niet alleen telkens waagt aan onoordeelknndige pogingen om
die cultuur uit te breiden, doch zelfs dat in enkele afdeelingen zoo
ver wordt gegaan, dat dorpshoofden, in wier dessa’s de vrijwillige kof­ gx
I‘ie­teelt, naar de meening der plaatselüke ambtenaren, niet genoeg toe-
neemt, met arrest worden gestraft" i
Voorts wijst de Directeur er op dat bestraffingen van dessa­
_ hoofden wegens het niet »»vrijwillig" planten van koffieboonien
door de bevolking rvolstrekt niet strooken niet de bedoelingen
4 der regeering" en worden de hoofden van gewestelijk bestuur l
i gresideuten) op Java uitgenoodigd, hunne ondergeschikte arnb
tenaren, waar noodig, te dien aanzien een zachte vermaning
te geven en ben er op te wüzen rrdat de vrijgevigheid welke
de regeering ten aanzien der vrijwillige aanplantingen is toege- _ï~
daan, in stede van te leiden tot verfiaauwing in gepaste zorg
hun een prikkel behoort te zijn om niet beleid tot de opwek- g
king eener volks­cultuur mede te werken." i
Y Ziedaar de grondslagen der tegenwoordige regeling van de
koHie·cultuur op Java. indachtig aan de spreuk rrque la pa-
role est donnee a l’llOI'D1l1€ pour eacher sa pensee" zal de lezer
uit den stijl, vooral van het laatste stuk, de ware strekking van
het vorige, tusschen de regels door, leeren kennen. Wie be- j
klaagt niet den ambtenaar die, onder zoodanige instructiën,
·-·-~ z
1 *) Ik onderschrap.

a
iii,
‘-• __kY `«vn-J·~:và,5¤.£_: