HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 51

JPEG (Deze pagina), 832.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

~ >g;,.· ~· ~-­-wv -~·--’·~·e·*~~·~-=·­····~».»~·- «­<-- ~ ·« »··»-~ V-­~»-v--~»=·»a ··=· -.:.~=e»~;.<T,«:re«·ew«ei,,.....,,,m,¢ï<--;­·,.-;,­,..,_,.._,.,,.-_
l =
‘ GEDURENDE DE LAATSTE JAREN.
I VII. ,,Het maximum boomen, dat een huisgezin zonder bezwaar kan jg;
verzorgen, is onmogelijk algemeen vast te stellen
l ,,0p de eene plaats zullen zonder bezwaar 1000 en meer boomen
J behoorlijk kunnen worden verzorgd, terwijl op eene andere plaats 400
boomen te verzorgen reeds een zware taak kan heeten.
,,A1les hangt daarbü af van de plaatselijke omstandigheden, als ge-
aardheid van den grond en van de te onderhouden boomen, plant- ‘
wijdte, meer of minderen afstand van de tuinen tot de woningen der
planters enz. jj
L ,,Op deze omstandigheid wordt speciaal de aandacht gevestigd, p
I omdat vele ambtenaren en hoofden in de orynisle meening nerheeren jj
j dal 600 boomen per huisgezin een maximum is, dal nimmer mag worden
" orerschreden°’
VIII. ,,Het dessahoofd wordt aansprakelijk geacht voor het deugdelijk
onderhoud der kofiietuinen in hun geheel volgens de algem. voor- =
schriften, alsmede voor het tijdig en zorgvuldig plukken van alle V
vruchten, zonder zich daarbü te mogen beroepen op tädelä/te abseniie of
E zêehie van een of meer cullnur­dienslplichz‘igen"
{ XVI. ,,Doet zich ergens het geval voor dat het bestuur binnen een
,, rayon van 12 palen slechts zeer middelmatige gronden voor beplanting
met koliie kan aanwijzen, en hebben de planters geen lust of geene
l gelegenheid den bevolen aanplant op eigen grond te bewerkstelligen,
Q maar zijn er wel door andere bezeten en betere gronden aanwezig, die
j echter niet te verkrijgen zijn dan op voor de planters onereuse voor- I
l waarden, - alsdan heeft het bestuur, wanneer het van laalslbedoelde
gronden voor beplanting met hojie gebruih wenschi Ze maken *), ingevolge
j het slot van § E. van het besluit van 29 Januari 1872 no. 14, de
·L bevoegdheid eene schadeloosstelling voor te dragen ten behoeve van de
I bezitters van die gronden." (Voorwaar eene zeer vrije interpretatie van
g de slotregelen van lid 3 van het eenig art. der agrarische wet van
9 April 1870, Ned. Stbl. no. 711)
XXIV. ,,Aan de koffie-planters dient te worden medegedeeld, dat
Q zij vrijheid hebben, de bestaande tuinen, waarbij zij zün ingedeeld
j te verlaten, zoodra zich particuliere inlanders aanmelden om die tuinen
4 over te nemen."
l XXV, ,,Wanneer zich geen particuliere inlanders tot overname der
Z kofïie­tuinen aanmelden, behoort beproefd te worden, door onderlinge
Z *) Ik onderschrap.
. l
«
l
Y