HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 50

JPEG (Deze pagina), 817.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

I
44: ‘ ONZE KOFFIE­CUL'1`UUR·POLITIEK OP JAVA i
waarvan een exemp. blijft berusten ten kantore van den adsistent-re- I
sident, die van deze schikkingen een register aanlegt. I
In art. 4: ,,Den Resident van de Preanger-Regentschappen aan te ’
schrijven om met de meeste toewijding er voor zorg te dragen dat
voorschreven beginselen overeenkomstig de bedoeling der regeering met
beleid worden ten uitvoer gelegd, en op zijn rondreizen zich telkens
te overtuigen dat de Europeesche en inlandsche ambtenaren zich aan
de koflie-cultuur en speciaal aan de voorschreven middelen ter opbeu-
ring met ijver en goed overleg laten gelegen liggen, wordende omtrent
den gang der zaak een omstandig relaas na egdoop vaniecle2·/Lc1lf`jaav·*), *
door tusschenkomst van den Directeur van Binnenl. Bestuur van hem E
tegemoet gezien." l
II. Nota, bii circulaire van den Directeur van Eäinnenl. Bestuur
van 22 Sept. 1874 110. 9302 , den ambtenaren aanbevolen als leid·
draad bij het onderzoek naar de mogelijkheid tot invoering der
Preanger regeling in de overige gewesten van Java. 5
I. ,,Onder cultuur-dienstplichtigen worden verstaan l
a. alle bezitters *) van bouwgronden, onverschillig van welke geaavd- i
heid en uitgestrehtheid "‘);
V b. alle bezitters van erven, tuinen, boomgaarden, en vischvijvers,
grooter dan % bouw." Y
‘ III. ,,De cultuurdienst wordt gevorderd voor de dessa waar de cul-
tuur-dienstplichtige woont, onverschillig waar de gronden gelegen zgn,
· die hem cultieur-dienstplichtig ana/cen *), en ook al woont hij in eene Q
dessa, die tot nu toe niet bij de koiiiecultuur was ingedeeld.
IV. ,,Het Europeesch bestuur legt aan iedere dessa, in verband met
het totaal harer cultuur­dienstplichtigen enz., een zekere taak op, maar »
· laat aan het dessahoofd over die taak naar billijkheid onder de koflle-
cultuupdienstplichtigen te vevdeelen bijv. Zekere dessa telt 100 cul-
tuur­dienstplichtigen; het Europ. bestuur vindt goed *) die dessa te
I belasten met een nieuwen aanplant van 4000 boomen; het dessahoofd
heeft dan de bevoegdheid *) die taak van 40 boomen -naar de krachten l
der cultuur-dienstplichtigen, c. q. ter beoordeeling van het distriets­
en plaatselijk bestuur, - te verdeelen en A. bijv. 90, B. 70, C. 30
en E. 10 boomen te laten aanplanten. r
Ik onderschrap.
4 5
I
I, r