HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 49

JPEG (Deze pagina), 835.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.56 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

·~e h spve,. ee e ~~~«··~-·~www~»v­«­~«e­~.«~·­»«»-W.-­ ~ ­. vermxe ..« ‘ .,A. , ..;= ï .,y_ Q; 9.,,,,.,, VX,
Et
t oivzn i<oFr1n­cULruUn-ronirrnn op 1AvA enz. 43
,,Is de Indische regeering werkelijk met zulk een ijver voor de `uit­
breiding der kotïie-cultuur bezield, dat de donkerste dagen van het
cultuurstelsel plotseling zouden zijn teruggekeerd?
,,Wij kunnen het onmogelijk gelooven. Men zal toch het herstel der
Indische ünantiën niet willen zoeken in steeds hoogere en hoogere op-
brengsten van de dwangcultuur, in het stellen van nieuwe eischen aan
een klein gedeelte der bevolking, dat thans reeds verre boven anderen
1 is bezwaard. f
,,Hoe ongeloofelijk echter de tüding zij, wü betreuren het dat er i
in de Kamer alleen stemmen opgaan, wanneer er berichten komen van l
verwaarloozing der cultuiuu .
,,De minister van koloniën heeft er met de meeste kracht op gewe- l
;_V zen, dat een rechtvaardig beheer over Indie het streven moet zijn van
Nederlands machthebbenden. Het geheele stelsel van dwangculturesi
l reeds met de rechtvaardigheid in strijd, maar ten behoeve daarvan j
i den druk der bevolking thans nog te verzwaren, zou het schreeuwendst
i onrecht wezen." ‘
Als büdrage tot richtige beantwoording der in deze regelen
l opgesloten vragen worden in de volgende bladen eenige extrac-
;‘ ten aangeboden uit ofiicieële stukken betreffende de gouverne-
j ments koffie-cultuur op Java.
j Zij zijn:
I. Ilesiuit dd. länitenzorg 29 Jzmnn1·i 1872 n°. 14, omtrent rege- `
ling der koflicmultuur in de Preangcr­Regcntschappcn (Indisch
Q Bijblad n". 2738).
Daarin wordt in art. 1 la D, gelezen als volgt:
N ,,I)at deze gronden (de woeste gronden voor de koffie-cultuur ge-
. schikt, gelegen om en bij de dessa’s en kampongs) voor zooveel daarop
door den Inlander geen bezitrecht wordt uitgeoefend, ten spoedigste
door het bestuur, na behoorlijke opname, worden gereserveerd voor
de gouvernements-koflie-cultuur en daarover niet dan met uitdritkkelijke
toestemming van den Resident *), bij gebleken werkelijke behoefte, door
den Inlander voor den eigen landbouw *) mag beschikt worden.
In art. 2: ,, De schikkingen bedoeld bij §§ E eu Fvan art. 1 (ook de
overigen) worden geconstateerd ten overstaan van den betrokken kontrolenr
en van den Wedono of het onderdistricts-hoofd bij proces-verbaal,
Ik onderschrap.
1