HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 45

JPEG (Deze pagina), 823.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

,_ p gg __ >__ ____,_,_w,___,m____m__,,__,,_ ._ ` ,_,. A)-, wp
._;‘·" rv
rnocnssiëiv. 39
Worden als ongeoorloofd beschouwd, als zünde eerst in
1845 begonnen.
Eindhoven. Processie naar de kapel te Meereveltl/tovert over
het grondgebied der gemeente Gestel, op 2 Juli, vroeger op Ji
2 Mei of Juni, en eene processie derwaarts op 15 September.
Men was sedert lange jaren gewoon in ongeregelde optoch­
· ten en troepsgewüze van Eind/zeven., door Gestel, naar [Heere- .
veld/roven bedevaarten te houden. in 1852 is men begonnen
_ daaraan het aanzien eener processie te geven. I A
Bij arrest van den Hoogen Raad in zake van Moorsel c. s. Q
is het houden van processiën op Gestels grondgebied in strüd
in met de wet verklaard.
i Steensel. Bedevaart naar de kerk aldaar op half Juli. In
de kerk te Steensel vereenigen zich personen uit de omlig-
gende gemeenten, die biddende, troepsgewüze derwaarts trek- ‘·
, ken. Voor zooverre deze godsdienstoefening buiten het kerk-
l gebouw te Steensel wordt gehouden, moet zü (als eerst in
1849 begonnen) onwettig worden geacht.
; Budel. Processie van daar naar Kevetaav op 6 of 8 Sep-
tember. Wel was men van oudsher gewoon eene bedevaart
van Budel naar Kevelaar te houden, maar later (in 1834 of
i 1835) heeft men daaraan godsdienstige zinnebeelden enz. toe- =
gevoegd; en heeft men, geregeld optrekkende, eene eigenlijke A
~ processie gevormd, die dus als recent en daarom als ongeoor­ ­
Q loofd is aangemerkt.
" Provincie Gelderland.
5 Arrondissement Nymegen.
J Groesbeek. Processie van terugkeerende Kevelaarsgangers.
Men heeft tot nog toe geen langdurigheid van haar bestaan
kunnen aantoonen. Het gezag houdt het er voor, dat die lang-
. durigheid niet bestaat, en heeft haar verboden.
r Provincie Limburg. ,
; , Arrondissement Metctstrle/tt.
5 Maastricht. Processie of bedevaart van St. Mathias om te
gaan bidden op de begraafplaats buiten de stad. `A
f ‘ l
l
i .. x
l
' -. ...