HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 44

JPEG (Deze pagina), 798.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

38 PROGESSIëN.
bepaald tot eenen troepsgewüze optocht zonder eenheid en
zonder dat daarbü banieren of vaandels worden gebezigd. Uit
Bergen op Zoom en andere gemeenten vervoegde men zich
naar ()s.sem1i·ce/zt en van daar trok men, zonder godsdien-
stige of andere insignia, bij troepen, zonder regeling van op-
tocht, naar het Belgische ]>’ercndrec/z/. Dit had plaats tot aan
den opstand van België in 1830. _ ~
Na dit tüdstip is die bedevaart geïnterrumpeerd geweest,
waarschijnlijk tot dat bij Züner Majesteits besluit van 12 Junü _
1839 (Staatsblad n". 21) werden ingetrokken en buiten wer-
king gesteld de verbodsbepalingen ten aanzien der vrije com-
municatie met België. Toen het verkeer met België weder gc- in
opend was, had voorsehreven bedevaart wederom op den ouden l
voet plaats.
Eenigen tijd daarna echter werd uit klachten over de be-
wuste bedevaart aanleiding genomen om van de bedevaart ,
eene processie te maken, en in plechtstatigen optocht, onder T
het voeren van banieren, vaandels en godsdienstige zinne-
beelden, van Osserztlrec/zt naar jferemlrec/zt te trekken. De g
geschiedenis van deze processie toont aan, dat zg niet door
het gebruik als gewettigd kan worden beschouwd, evenmin
als men zich ten haren aanzien op eene wettelijke of regle­
mentaire toelating kan beroepen.
Oni deze redenen en op gronden hiervoor, ten aanzien der ~
processiën te [foar/e-1Qzs.s·au ontwikkeld, is ook deze processie ;
in 1855 en 1856 verboden. ~~
Arrondissement Eimlhooen. Q
.4arle­lä.i:rtel. Processie naar eene aldaar staande kapel.
Deze processie is eerst sedert eenige jaren ingevoerd. Wel
hebben er Iaederaar/en sedert onheugelijke jaren plaats gehad, ~
die dan ook toegelaten worden (cil de lijst der wettige gods- (
dicnstoeleningen); doch de processie is verboden. ,
llelmenel. Processie op den 2<l¤¤ Vrüdag in Mei van daar ,l
naar de kapel te Ommel (Askevz), en processie naar de kapel
te [lam/el op den 2d@¤ Zondag in Juli.
(
E
l
l
P
lg
l
i I
f` _¥r‘h!&;&w4ä