HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 43

JPEG (Deze pagina), 892.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

j _ __m_v____g__,_,m_A,_e_,_W,_,i,,,,__1-,1.1, t,

Puocnssiëx. 37
r
~ nen. Deze processiën, waarvan het bestaan dagteekent van l;
1827 of 1828, en alzoo na het Koninklük besluit van 23
· April 1822, zijn door den procureur-generaal als onwettig be-
g schouwd, wijl bij het 2dC lid V2111 art. 167 der Grondwet van
i 1848 alleen die godsdienstoefeningen buiten gebouwen en be-
j sloten plaatsen geoorloofd zgn, welke tgdens het uitvaardigen
· dier Grondwet naar de wetten en reglementen toegelaten waren. . ik
i Daar bg het Koninklijk besluit van 1822, waaraan, als zijnde
een maatregel van inwendig bestuur of althans een regle-
ment, verbindende kracht moet worden toegeschreven, alle
processiën worden verboden welke op dat tüdstip niet besten- 5
F den, acht men zich geregtigd te beweren, dat al die proces-
siën, welke na gezegd Konkl. besluit zün in werking gekomen,
zich op geen wettig gebruik kunnen beroepen, cn tijdens de
j afkondiging der Grondwet van 1848 niet naar de wetten en V
l reglementen waren toegelaten.
' Met het oog op het bekende arrest van den Hoogen Raad
in zake van Moorsel c. s., waarin men de uitdrukking leest:
awaar zij tijdens de uitvaardiging der Grondwet in den jare
[ 1848 werkelgk bestond en wettig in gebruik was", wordt
voor de wettigheid eener processie vcreischt de zamcnloop van
bestaan en wettig gebrui/v in 184:8. Naardien men noeh bg l
i eenige wettelijke bepaling, noch bü eenig reehterlük gewäsde
in terminis beslist vindt, op welk tijdstip eene processie moet ‘
Y ontstaan zgn, wil zij zich op een wettig gebruik kunnen be-
roepen, moet het Koninklük besluit van 23 April 1822 ge-
; acht worden het tgdstip `daar te stellen, na hetwelk geene
jl nieuwe processiën een wettig bestaan konden erlangen.
j Naar aanleiding van dit een en ander en uit/zoofde men de
Q loelctlmg van deze processie niet ltonde bewgsen, is zg als
onwettig beschouwd en in 1855 en 1856 verboden.
(msemlrecht. Processie op 8 September van daar naar Be- V
rcmlrechz. Deze processie is eerst sedert eenige jaren ontstaan 1
ij en wel bepaaldelük nadat de militaire bezetting van Noord-
jl Brabant, door den opstand in België veroorzaakt, had opge- '
houden. Eene bedevaart van Ossemlrec/it naar .Berena'rec/zt p
schijnt van den jaren 1763 te dagteekenen, en zich te hebben l
jl I , 1
i··
i
l
l 4/