HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 39

JPEG (Deze pagina), 751.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

[ _ 7.- - w_..W. ...7-H--.«..­ -­·.. da-; a;.·.ïr·-zw ;;;#v···:·~"·;·:`e¤zr·z:·z"i?‘i:‘rrït;Ltïfïlïïïï'älï1'?Tï`ïï ¤
‘ il

•• al
g_ rnooussren. 33

W Provincie Gelderland.
t Arrondissement Arnhem.
` Zevenaar. Proeessie tweemaal in het jaar door de geheele
i stad, de 1Si<> op Saerementsdag, de 2% op kermis. Boven-
. . . . 1-4
á dien op het (niet afgesloten) kerkhof op Liehtmis. Pasehen ’i
en Allerheiligendag. ,l
l . • l
j 0nd­Zevenaar. Proeessie op kermis door het geheele dorp. g
" Duiven. Proeessie op kermisdag uit de kerk naar het veld l
. en langs de M agenhorst en de Weert terug.
i Leo. Proeessie op kermis, langs de bouwerij van Hopperijs
naar het veld en langs de woning der Erven Jansen terug.
Groessrn. Proeessie 8 dagen na Pinksteren, langs de woning
{ van Hopperüs naar het veld en terug langs de Illazenpoel.
‘ Lehith. Processie 8 dagen voor Pinksteren en op Saere-
T mentsdag door het dorp.
` Pannerden. Proeessie driemaal ’s jaars, op 25 April, 3
dagen voor Hemelvaart, en bij de aanneming der kinderen tot
, lidmaat, om de kerk, op het kerkhof.
Arrondissement lVgnzege2z. _
lluissen. Onderseheidene proeessiën. [
Leuth en Ilerkerrlom. Proeessiën den eersten Zondag van .
elken maand om de kerk dier plaatsen. Te Kar/reralom boven-
` dien op Saerementsdag door het dorp. ' l
llulhuizeu. Proeessie met preek jaarlijks om de kapel. i
‘ Wijchen. Proeessie van terugkeerende Kevelaarsgangers.
. l
fp Arrondmsement Zztáphen.
Dinxperlo. Proeessie naar de Roomseh-Katholieke kerk te ä
Süberwic/c in Pruissen, over den Hulvveg, in de route van l
Een/rolt en Boe/wl/.
l Wehl. Proeessiëen op Zondag na Pinksteren en in September. i -
Z Gr00t­Azewijn, gemeente Bergh. Proeessie op Saerementsdag. ;
’s Heerenberg. Proeessie van bedevaartgangers in den herfst.
STEMMEN, 2de Smnuc. `_
l _. .
” ;:..sj;,;:..x;,.,,,_~;;«;_~-4üt-iii.; jr; fjg<Y«;;·;h _`_- · -·«-»·~- , _,._':_(-..`,x,,:?_,_,T,,.:,.ï_ïV_v_ .> ,__ _____,_,___ , l