HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 829.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

30 rnocessrën.
iedere maand, Paschen, Pinksteren, Allerheiligen, Kersmis,de
feestdagen van O. L. Vrouw, Donderdag na beloken Pasehen,
St. Marcus, de Kruisdagen, Hemelvaartsdag, den feestdag
van Johan Nepomueemus, Saerementsdag, den Nw en 2<l@¤ S
Zondagvan- en Dinsdag in de bedevaartsweek, Petrus- en
Paulusdag, den 3<l<‘¤ en 4<l<‘¤ Zondag in Juli en Allerheiligendag.
In deze gemeente worden de lijken door de Roomseh-Kar
tholieke geestelijkheid, in kerkgewaad gekleed, afgehaald en
naar het kerkhof begeleid, welk kerkhof vroeger rondom de
kerk gelegen was, maar sedert 1849 buiten de kom der ge-
meente gevestigd is.
Maashees. Processiën op St. Martensdag, de Kruisdagen, ·.ïj,_,
Saerementsdag (door het veld), op Goeden Vrijdag (over het d
kerkhof). _
Overloou. Proeessiën op den St. Martensdag, de kruisdagen,
Sacrementsdag, kerkwijding en op den Zondag na 15 Augustus.
Oploo. Processiën op St. Marcus, de Kruisdagen, H. Drie-
vuldigheid, Sacrementsdag, Maria Hemelvaart, de lm Zonda- - w
gen der maanden Mei tot en met October, en 8 dagen na
Maria Hemelvaart eene processie naar Handel.
St. Antonia. Processiën op St. Marcus, de Kruisdagen en
de lm Zondagen der maanden Mei tot en met October.
Cuyk en St. Agatlm. Proeessiön op alle feestdagen van (). L.
Vrouw, de Kruisdagen, Sacrementsdag, Paaschtüd, St. Marcus, ä
Allerheiligen en kerkwijding.
Proeessiën naar Kevelaar op Zaterdag voor den 1S*@¤ Zon- 'T
dag in September.
têeifelt. Processiën op Saerementsdag, Kermis-Zondag, de
Krnisdagen , St. Mareusfde feestdagen van O. L. Vrouw en
den Nw Zondag van iederen maand.
Boekel. Processiën op 2 Februari, 25 Maart, 23 April, 15
Augustus, 8 December, den Nw Zondag van iederen maand ’
de Kruisdagen, en Saerementsdagen.
Urtcu. Proeessiën op St. Marcus, Krnisvinding, 16 Augus- g
tus, 9 September, de Kruisdagen, Saerementsdag, Zondag .
na Petrus en Paulus, den 3<lt¤ Zondag in Juli, Zondag na =
St. Lambertus en den Nw Zondag van iederen maand.