HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 739.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

« `_
.. L A
rnoenssieu. 29
zich tegen het houden der processie moeten verzetten. Is de
houder der processie daarmede niet tevreden, dan zou hij de
bevoegdheid moeten hebben den officier van justitie voor den
.. *4
burgerlijken rechter te dagvaarden om het verzet ongegrond
te hooren verklaren en buiten effect te stellen, met veroor­ g
dceling van den Staat in de kosten.
Het is niet te denken, dat wanneer de rechter het verzet
gegrond heeft verklaard, men de processie tocl1 zal laten
doorgaan. Wordt echter, zonder ’s rechters beslissing af te
wachten, toch met de processie voortgegaan, dan zou een
feitelijk beletten van wege de politie geoorloofd moeten zijn.
"jir 1 Wij geven deze overwegingen voor wat zij zijn. Maar men
‘ verlieze niet uit het oog, dat in den regel de overtredingen
te goeder trouw gepleegd Worden. Men steunt op een vermeend
recht, en de vervolgingen hebben altüd, juist omdat het eene
zaak der godsdienst betreft, zoo voor de vervolgde partü als .
voor het openb. ministerie, dat ambtshalve moet vervolgen,
en den rechter die uitspraak moet doen, iets dat onaange-
1 naam stemt.
Maart W8.
4 Bijiage. .
" LIJST 1>1e;R o1*1£NBAR1£ GODSDlENS'I`OEL`hlNlNGl·3I<, l’li(_lCl‘lSSlEN, Bl«:J.>E­
VAARTEEI EN BriomrEN1srLläe11’r1ciirconx, Voor: zoorlüiturü Dieze
L ALS 0l’l§NBAllE G()DSDIENST()lih`l<lNINEEN KUNNEN Wouoicx mc-
SCllUU\'D , W1«JLK1£ D<)(>lt D1; sJ£'1‘RoKKEN PROCURICURS-til·ïNl·JRAAL
Voort WE'l"l`JG WoRD1~1N Gl‘Ill<)L'Dl·lN ·).
Provincie Noordbrabant.
Arrondissement ’.s Iïcmryezrz/»0.sclt. *
ttoxnncer. Processiën op den Nee en 3<l"¤ Zondag van
‘) Wij laten de meerdere ol' mindere waarde van deze en de volgende lijsten
onbesproken. Niel aan 0115 is het oordeel in hoever zij juist zijn, .
E {
1 "
. l 'i
nrA""“ ·­-·· ~ ‘ p z«s·e;­<r<;._­;.;.¤#~=¤:mr¤;>;.:2¤;­t;¤·>;;.4,.. ·:;-.2·M;»«.4;·. »‘··‘* · ·~‘¤`*‘"*"T""ï»'v rï~»’ H ’ -4