HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 834.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

28 rnoemssrën.
lagen overgelegde lüsten, en die aan de geschiedenis kunnen
toetsen en grondig bediscussiccren, of nieuwe lüsten ontwer-
pen. Wil de hooge geestelijkheid daarbü de behulpzame hand
bieden en van hare zijde gematigdheid betrachten, er zou een
modus oioeurli kunnen gevonden worden voor beide partüen
hoogst gewenscht. _
Eene zoodanige wettelrjke regeling der processiën zou ook
eene wijziging van de wet op de kerkgenootschappen ten-
gevolge moeten hebben. Dan zou ook de formule, waarbü de
overtreder verklaard wordt ain strijd met de wet gehandeld
te hebben" - eene formule, die nu gerechtvaardigd wordt,
omdat de presumtie bestaat, dat de overtreding te goeder trouw
is gepleegd - kunnen vervallen. Niemand geeft om die ver» u
klaring iets, terwijl ook de veroordeeling in de kosten der
procedure niet afschrikt. Bestaat echter eenmaal eene wettelüke
regeling, dan kan ook de overtreding als eene ware overtre-
ding beschouwd, en eene straf uitgesproken worden, evenals
op elke andere overtreding. _ v 1
Doch is in afwachting eener cventueele Grondwetshcrziening .
niets te doen ?
Ons komt het voor van ja.
Het 2<l<* lid van art. 167 zegt: »«Omler dezeyfdc bepaling j
blijft de openbare godsdienstoefening" enz. ­­ »/Onder dezelfde _
bepaling", ziet op hetgeen in het lm lid wordt gezegd. zzbe- i
houdens de noodige maatregelen ter verzekering der openbare _
orde en rust." .
De regeering kan die politiemaatregelen bij wet vaststellen. L
Niets verzet zich daartegen. Men kan wel beweren, dat hier j
bedoeld worden gewone politiemaatregelen, maar er bestaat `
geen bezwaar ze ook bü wet vast te stellen. En dan zou men
b.v. kunnen bepalen, dat ieder, die eene processie wil houden
verplicht wordt eenen zekeren tyd te voren, b.v. 8 of M
dagen, daarvan kennis te geven aan den officier van justitie j
. bü dc rechtbank, waaronder de gemeente, waar men de pro-
cessie wenscht te houden, ressorteert. Acht de officier van
justitie de processie in strüd met de wet, dan zou hü eenen
zclreren tijd te voren, stel tweemaal vier en twintig uren,
1
l
I