HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 838.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

il
l
rnoonssiën. 27
dat het noodig is met verdere bijeenbrenging voort te gaan.
Het is dan ook mijn voornemen te trachten uit de bestaande
bouwstoffen eene generale lijst te laten opmaken, en ik ge-
loof dat die ook geheel geschikt zal zgn voor het doel, nl.
om te beoordeelen of men te doen heeft met eene wettige
godsdienstoefening buiten gebouwen, dan wel met eene waar- i
omtrent het twijfelachtig is. i i
,,Omtrent de laatste vraag of de circulaire van den oflic. v.
just. te Maastricht door mij zal worden gehandhaafd, kan ik
zeer kort zijn. Het komt mij voor, dat die circulaire eene af-
wijking bevat van de gedragslijn, die vroeger was aangenomen,
f" in het bijzonder door de Ministers Doxxna Cunrrus en VAN
om Bnunonnx, en dat wij in hoofdzaak tot die gedragslün
moeten terugkeeren, zoodat ik de vraag van den geaehten
afgev. of ik die eireulaire zal handhaven, ontkennend kan
beantwoorden." ‘) ‘
W Hiermede zoude wij ons overzicht kunnen eindigen. Men
i veroorloove ons echter nog een woord.
Het is niet te verwachten dat ten opzichte van processiën
de jurisprudentie van de rechterlüke eollegiën verandering zal
ondergaan. De leer van den Hoogen Raad heeft nu reeds
eenen beslissenden invloed uitgeoefend. En wij gelooven ook
niet dat het wcnseheläk zou zijn, dat en in de tot dusverre t
toegepaste opvatting der regeering, en in de gevallene rech-
terlijke beslissingen veranderingen kome.
Eene andere vraag is het, of men bij een eventueele Grond-
wetslierziening niet eenen anderen weg zal kunnen volgen?
Bij eene erkenning van de bevoegdheid om ook buiten ge-
bouwen en beslotene plaatsen openbare godsdienstoefening te
houden, zou men die bevoegdheid naar eene regeling bij eene A
M bijzondere wet kunnen verwijzen, waarbü dan het recht om .
zulke processiën te houden en wat de plaats, èn wat het aan- lt
tal betreft aan bijzondere bepalingen werd onderworpen. Men
zou daarbü of gebruik kunnen maken van de hierbij als bij- l
‘) Hand. 2de Ka.mer­zitting 1877-78, blz. 171 volg. _­
‘ ‘·l

i