HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 819.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

26 Pnocnssiëu.
kiesehheid en voorzichtigheid te werk te gaan en nicmands
godsdienstig gevoel te kwetsen.
»/De 0/[ieder van just?/ic enz?
Aan heeren lzurgenzces/ers, /mlpo/]ïcieren
een jusii/ic in het arrondissement em.
Op eene des betreffende vraag van den heer Rurcaus vm
Rozmnune antwoordde de Minister van Justitie in de zitting van
5 December _j.l. in de 2<l@ Kamer met betrekking tot deze circulaire.
«/Die vragen betreffen eene zoogenaamde teêre vraag, die der
proeessiën. Voor mü heeft zij niets teeders. lk ben zonder f'
voor- of tegen-ingenornenheid jegens de godsdienstoefeningen
buiten gebouwen en besloten plaatsen. Naar ingu karakter en
mijne beginselen, ben ik geneigd ze noch te bevorderen, noch
te belemmeren; dit is voor den Minister van Justitie de vraag
niet. Hij heeft zich eenvoudig te houden aan de wet en heeft
haar te handhaven, en dit wensch ik ten dezen eenvoudig te V
doen. Ziedaar mijn antwoord op de vragen van den geachten i
afgevaardigde uit Amsterdam. Ik wenseh mij te houden aan
de wet, in zoover dat processiën en andere openb. godsdienst- `
oefeningen buiten kerken en besloten plaatsen in volstrekten
zin zullen worden toegelaten, voor zoover tegen hare wettigheid
geene bedenking valt. Maar waar twijfel bestaat, daar zou het
mijn voornemen zijn af te wijken van de circulaire, die is uit-
gegaan van den officier van justitie te Maastricht met goed~
keuring van den Minister van Justitie. Naar het nog voorkomt,
moet in de gevallen waar twijfel bestaat, wel degelijk beslist
worden door eene wettelijke uitspraak.
”De geachte afgev. heeft gevraagd of de lijst, waarop mün
voorganger zich beroepen heeft, door mü gevonden is. Er is
nog slechts voorbereidend werk gedaan voor het opmaken van M
die lüst; er wordt nog steeds voortgegaan met het verzamelen
van bouwstoffen; doch ik moet zeggen, dat door mij zeer wei-
nig belang daarin wordt gesteld, want sedert 1853 is men
eigenlijk reeds bezig bouwstoffen te verzamelen. Er is eene
geheele schat van bouwstoffen, en ik geloof inderdaad niet