HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 869.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

_ I ,_ .__.m. ,,,..« - V ~«·~­~«~~~«·«~·-~··i ‘·
ly
i
l

ruonnssiën. 25

berichten, dat Zijne Exeellentie, in rçfuvae/ning van eene op ai
ie ma/ren lys! van de in nzgfn arroede`.»·.veznent geoorloo/de pro-
cessien, verlangt dat ten opzichte van de proeessiën, bede-
vaarten en andere openbare godsdienstoefeningen buiten be-
sloten plaatsen en gebouwen, de fe!/eig/te toestand van het
jaar 184:8 worde ge/mnd/zao/kl. Y j
»«Naar aanleiding hiervan heb ik de eer, namens Zijne J
Excellentic den heer Minister van Justitie, u te verzoeken _
om de proeessiën, bedevaarten en andere openbare godsdienst-
oefeningen buiten gebouwen en besloten plaatsen, die in 1848
` feitelijk bestonden, voorloopig als geoorloofd te beschouwen
-·­ en niet te benioeilüken, doch die, welke niet in 1848 be-
' stonden, maar van jongere dagteekening zijn, door overreding
en waarschuwing tegen te gaan.
»»Moehten (onverhoopt) overreding en waarschuwing niet ba-
ten, dan verzoek ik u een naauwkeurig proces-verbaal op te i
maken, zonder evenwel die processie of bedevaart of open-
bare godsdienstoefening feitelgk te verhinderen. »
»«Zoo e1· by u twijfel bestaat of de eene of andere processie ·
of bedevaart of openbare godsdienstoefening buiten gebouwen
en besloten plaatsen al of niet in 1848 feitelük bestond, dan I
moet zelfs het opmaken van een proces-verbaal door u ach-
­ terwege gelaten worden, totdat u door mij in overleg met den _
heer Pr0eureur­Generaal te ’s Bosch, daartoe de speciale last
zal zün verstrekt.
«/Verder verzoek ik u, op last van Züne Exeellcntie den heer I
Minister van Justitie, mij gegeven bü missive dd. 9 Mei
1877 enz., geheim, en medegedeeld door denjiheer Procureur-
Generaal te ’s Bosch by apostille dd. 10 Mei 1877 enz., van
de proeessiën, bedevaarten en openbare godsdienstoefeningen
buiten gebouwen en besloten plaatsen, die in 1848 feitelük be«
stonden en voorloopig als geoorloofd moeten worden beschouwd,
aanteekening te houden, en u in staat te stellen de noodige
inlichtingen daaromtrent te geven, juist in het belang van het j-
regeeringswerk.
~Eindelijk beveel ik u uitdrukkelük aan om in deze zoo
· tecdere en hoogst belangrijke zaak met de meest mogelijke __
‘-·|
i