HomeStemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukkenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 866.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 76.71 MB

/' tgtiït I

i 24 ruoenssiëx.
. .
i Grondwet bestaande, op wetten en reglementen gegronde toe-
stand is gehandhaafd; dat derhalve indien in 1848 het hou-
, ' den eener processie buiten gebouwen en besloten plaatsen tot
'· ` eene bepaalde plaats in eene gemeente of gehucht beperkt was,
3 in de toekomst slechts onder deze beperking die godsdienst-
l oefening geoorlootii bleef; dat wel is waar niet iedere afwü­
king van den gebruikelüken weg zonder wüziging van de
T · richting, die de processie gewoon was te volgen, als onge-
oorloofd is te beschouwen, maar dat van Z00(l3,11lg‘G·810VljlïlIlg'
U in dit geval geene sprake kan zgn, daar de processie in plaats n
van om de kapel te trekken, zooals in 1848 gebruikelijk was,
W eene geheel andere richting genomen heeft," enz ·i·
^ De jurisprudentie heeft dus ­- het blijkt uit de aangehaalde '
vonnissen en arresten - aangenomen de stelling, dat art. 167
tf 2de lid der Grondwet niet anders wilde dan handhaving van
‘_ hetgeen toen bestonden ten opzichte van de plaats, waar de
» j proeessiën gehouden werden, en ten opzichte van het aantal;
1 ' dat niet wilde eene uitbreiding of vermeerdering van ker-
kelüke optochten, maar een blüven binnen de palen der ge-
woonte.
Zj Doch het is zeer vreemd, dat de Hooge Raad nooit - zoo-
"t ver ons bekend is ­- zich bepaald uitgelaten heeft over de
kracht der reglementen in het 2de lid van art. 167 Grondwet ·
l bedoeld, en het ware te wensohen, dat daaromtrent eens voor
altijd een systeem aangenomen werd.
is ‘ Wij drukken hierbü afde circulaire, die bü de laatste Staats-
~` ` begroeting door Justitie bg de Mem. van Beantw. is overgelegd.
hln voldoening aan de missives van Zijne Exeellentie den
i heer Minister van Justitie 1), dd. 31 Maart 1877, geheim, en
;· 1 Mei 1877, geheim, en krachtens den door den heer Procu-
reur-Generaal bij het Gerechtshof te ’s Bosch, bij missives dd.
j` 153 April 1877 enz. en 2 Mei 1877 enz. aan mg gegeven
F last, heb ik de eer aan u, als hulp-officier van justitie, te
ii I I
" 5 ~...-.............,--
1
s i
lv ¤) lle minister YAN lirsmtn vas SANl)l·]NliI'HG. ·
lt ·. .
te ’
a
äg j J
Y.
d"V"ïZl__ _____W__g__»____,_,__,, ,. 7,-, I.-, " " "` ` `“'" ``‘`’ " `'’' " F4 l · " ' G